Pla Director de Formació 2016-2019

 

’evolució de la nostra institució i del context universitari i socioeconòmic fan necessari que la formació per al personal d’administració i serveis sigui un instrument organitzatiu que, en alineació amb l’estratègia de la nostra universitat i dels requeriments de les unitats i els llocs de treball, serveixi com a palanca per al desenvolupament professional del PAS i contribueixi a la millora dels productes i serveis en els que intervenen, així com en la satisfacció dels nostres usuaris i clients.

El present Pla Director de Formació s’origina a partir de l’avaluació de l’anterior pla 2008 – 2011, de la seva pròrroga posterior fins al 2015, dels nous requeriments de la nostra institució i del context universitari i de les necessitats específiques de desenvolupament professional del PAS per als propers quatre anys.

Fruit d’aquesta revisió s’han definit nous objectius d’actuació per a l’avaluació i millora contínua de l’oferta formativa, dirigits a la diversificació i flexibilització de les metodologies d’aprenentatge i orientats a potenciar la formació com a eina vehicular per a la difusió del coneixement intern i generadora de noves oportunitats de col·laboració i d’intercanvi d’experiències.

Els eixos formatius que estructuren els àmbits de formació i desenvolupament s’han revisat i reformulat donant com a resultat 9 eixos de formació que articularan l’oferta formativa i la rendició de comptes anual.

En la línia iniciada en el pla anterior es continuarà treballant en la definició de plans de formació específics i itineraris formatius per donar resposta a necessitats concretes dels diferents col·lectius, àmbits de coneixement o de desenvolupament professional. Continuaran vigents el Pla de Formació Específic en Qualitat, l’itinerari formatiu d’anglès Work in English, el Pla de Formació Específic per a Laboratoris i Tallers, per a personal de l’àmbit d’Infraestructures i de l’àmbit TIC, que s’ha revisat i reformulat. Com a novetat s’articularà un pla de formació específic per a recolzar i potenciar la comunicació i el màrqueting institucional.

Aquest Pla Director de Formació neix amb l’objectiu de potenciar el talent en una institució que aprèn de sí mateixa, a través del foment i la diversificació de les oportunitats d’aprenentatge, potenciant el paper actiu i participatiu de les persones.

Creiem en el valor de fer visible el coneixement i les experiències que resideixen en les persones que conformen la Universitat Politècnica de Catalunya i que el seu creixement fa créixer la nostra universitat.

 

 

 

Olga Lanau Rami

Gerent

Impulsar el grau de transferència dels aprenentatges realitzats en les activitats formatives identificant i visualitzant els casos en els que es doni un impacte, en coordinació amb les unitats implicades.

 

Objectius específics

 • Realitzar l’avaluació de la transferència de l’oferta formativa anual amb posterioritat a la finalització de cada activitat.
 • Generar eines que permetin avaluar anualment l’impacte de l’oferta formativa, identificant aquelles accions formatives en les que es pot visualitzar o mesurar la contribució a un resultat.
Establir noves vies per a potenciar l’impuls i el suport al desenvolupament de les persones de la nostra universitat realitzant accions formatives orientades a acompanyar-les en el seu desenvolupament i carrera professionals.

 

Objectius específics

 • Consolidar l’oferta de programes formatius específics i itineraris de formació que facilitin l’autodesenvolupament del PAS.
 • Definir itineraris i plans individuals de formació específics per a les persones que hagin canviat de funcions com a conseqüència de la seva mobilitat, promoció o canvis d’estructures organitzatives.
Incorporar metodologies d’aprenentatge actiu i que flexibilitzin la necessitat de presencialitat a l’aula per la consecució dels aprenentatges a les activitats formatives.

 

Objectius específics

 • Oferir activitats formatives que facilitin la participació a les sessions de persones des dels seus campus o llocs de treball.
 • Implementar a les activitats metodologies que fomentin l’autonomia de la persona i el grup de participants en l’assoliment dels aprenentatges.
 • Desenvolupar recursos per a l’autoaprenentatge i acreditar l’autoformació.
Impulsar i recolzar accions específiques i iniciatives dirigides a dinamitzar i difondre el coneixement i el talent intern.

 

Objectius específics

 • Fomentar la impartició d’accions formatives per formadors interns en els àmbits de coneixement i expertesa del personal de la nostra universitat.
 • Fomentar i recolzar la realització d’estades formatives internes i externes.
Consolidar la gestió i rendició de comptes de la formació d’acord amb el model de transparència de la UPC.

 

Objectius específics

 • Millorar la publicació i accessibilitat de la informació relativa a la gestió dels recursos i la consecució dels objectius.
 • Millorar la participació de la usuària / l’usuari i la rendició de comptes als agents d’interès, la comunitat universitària i la societat.

Agrupem totes les accions formatives dins de 8 eixos formatius que estructuren els àmbits de formació i desenvolupament. Aquesta estructura es complementa amb la definició de plans de formació específics i itineraris formatius per donar resposta a necessitats concretes dels diferents col·lectius, àmbits de coneixement o desenvolupament professional.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Titularitat exclusiva de la Universitat Politècnica de Catalunya. Queda totalment prohibit, sense l'autorització prèvia de la Universitat Politècnica de Catalunya, sota les sancions establertes per la legislació vigent, qualsevol tipus de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Per qualsevol informació al respecte, adreceu-vos al Servei de Desenvolupament Professional sdp.formacio@upc.edu.