Vés al contingut (premeu Retorn)

Ajuts Circumstàncies Sobrevingudes

Objecte

Concessió d'ajuts econòmics a estudiants per circumstàncies personals sobrevingudes (pèrdua del lloc de treball, embargaments, desnonaments o fets similars), de forma que puguin progressar en els seus estudis.

Dotació

Aquest ajut es dota de fons del Consell Social, i a partir del curs 2018/2019 amb aportacions de l'estudiantat en la seva matrícula.

Beneficiaris

  • Estudiants que estiguin cursant estudis oficials  grau o màster universitari.
  • No poden disposar d'un títol oficial del mateix o superior nivell, ni els requisits per a obtenir-lo.
  • No poden disposar d'un títol oficial que habiliti per les mateixes competències professionals que l'estudi en que estan matriculats.
  • Excepte en casos justificats no es tractaran matrícules ja abonades.
  • Nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat de la Unió Europea.

Sol·licituds

  • S'han de presentar en model normalitzat: Sol·licitud d'ajut econòmic.
  • La sol·licitud s'ha de presentar en un registre públic de la UPC.
  • A la sol·licitud s'han d'adjuntar els documents que justifiquin les circumstàncies sobrevingudes,i un petit escrit justificatiu de la petició.

Concessió i resolució

Les sol·licituds seran examinades per una Comissió i no tenen caràcter competitiu. Un cop analitzades s'enviarà un correu electrònic a l'estudiant, informant en sentit favorable o desfavorable. En cas de concessió també es determina l'import assignat, que com a màxim cobrirà la totalitat dels preus públics i taxes de matrícula.