Vés al contingut (premeu Retorn)

Beques de l'AGAUR

Acreditacions econòmiques MATRC i EQUITAT

Per al curs 2019/2020 la AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca) ha unificat el procediments per a l'obtenció de les acreditacions econòmiques MATRC i EQUITAT

Aquests procediments van dirigits a estudiants de grau i de màsters habilitants:

- Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

- Màster universitari en Enginyeria Industrial.

- Màster universitari en Arquitectura

- Màster universitari en Enginyeria de Mines.

- Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

- Màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació.

- Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica.

- Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica

 

Procediments

Clica a cada un dels procediments per ampliar la informació.

 

Procediment per a l'obtenció de l'acreditació de caràcter econòmic per poder formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics.

En cas d'obtenir acreditació positiva l'estudiant es podria matricular com a becari condicional.

 • El procediment MATRC acredita els estudiants que previsiblement compleixen els requisits econòmics i acadèmics per obtenir una  beca de caràcter general del Ministeri d'Educació.
 • Els requisits econòmics es validaran amb dades de l'exercici fiscal 2018.
 • Si es disposa d'una credencial de becari de la convocatòria general del curs 2018-2019 com a estudiant d'un Institut d'Educació Secundaria català o com a estudiant de la UPC no cal sol·licitar l'acreditació.
 • Els estudiants estrangers que haguessin fet la sol·licitud de beca amb NIE i ara disposin de NIF o bé, que el seu NIE no consti a PRISMA, caldrà que facin el tràmit MATRC per poder associar la identificació de la beca amb la de l'expedient.
 • Aquesta acreditació s’emet exclusivament als efectes de poder quedar exempts de l’abonament dels preus públics pels serveis acadèmics en el moment de formalitzar la matrícula del curs 2019/2020. Per a la obtenció de la  beca de caràcter general del Ministeri d'Educació també pot caldre complir els altres requisits (generals i acadèmics) que estableixi la convocatòria, així com també adequar-se al calendari i requisits de matricula i/o normativa interna de la UPC.
 • La matrícula condicional de becari et permet matricular-te sense abonar els preus de primera vegada. Els preus obligatoris, serveis opcionals i els crèdits de segona, tercera i quarta vegada no queden coberts per la Beca, els hauràs d'abonar en el moment de la matrícula, segons les modalitats de pagament existents.


Atenció! Independentment del resultat d’aquesta acreditació, cal que presentar la sol·licitud de beca de la convocatòria de  beques de caràcter general per al curs 2019-2020 per a ensenyaments universitaris, convocada pel Ministeri d'Educació (es pot demanar fins al 15 d'octubre). L'obtenció de l'acreditació MATRC no comporta el compliment dels requisits econòmics en el marc de la convocatòria de beques de caràcter general.

Requisits

 • Matricular-se per primera vegada dels crèdits d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol oficial de grau o de màster habilitant.
 • Acreditar el compliment dels requisits econòmics establerts a les bases d'aquest procediment.
 • Tenir ciutadania de qualsevol estat membre de la UE. Els estudiants no comunitaris majors de 18 anys han d'estar en situació de residència vigent a 31 de desembre de 2018.

Resolució

El termini per emetre l'acreditació és de 10 dies a partir de la presentació de la sol·licitud, llevat que s'hagi d'esmenar.

El resultat de l'acreditació es notifica a les persones interessades per mitjà de l'apartat "Tràmits gencat" des d'on es pot descarregar l'acreditació.

Al final del període de matriculació, es publica al web de l'AGAUR la llista de sol·licitants que han obtingut l'acreditació.

Recursos

L'acreditació fa constar els recursos que s'hi poden interposar. La presentació del recurs no eximeix a l'estudiant de pagar els preus públics dels serveis acadèmics.

La denegació de la beca de caràcter general per al curs 2019-2020 comporta la desestimació del recurs que s'hagi interposat contra l'acreditació.

Què faig si no tinc l'acreditació el dia de la matrícula?

1. Et pots matricular en modalitat EFECTIU (Pagament a les entitats col·laboradores). Aquesta modalitat ens permet modificar la teva matrícula en el moment que acreditis que compleixes els requisits econòmic i acadèmics.

2. No paguis la matrícula, i espera a que t'arribi l'acreditació. Habitualment és en un període de 10 dies des de la seva sol·licitud.

2.1) Si l'acreditació indica que no compleixes els requisits hauràs d'abonar la matrícula o sol·licitar el canvi de modalitat de pagament.

2.2) Si l'acreditació indica que compleixes els requisits econòmics sol·licita immediatament al centre docent que et faci el canvi de modalitat de matrícula a "Becari Condicional", i una vegada revisat l'import, fes el pagament de la matrícula.

Molt Important!!!! Encara no has sol·licitat cap beca. En el cas que no demanis beca o si la demanes aquesta és denegada hauràs d'abonar l'import dels crèdits de primera vegada.

Procediment EQUITAT

Aquest procediment té dos resultats:

- l'obtenció de l'Acreditació del tram de renda familiar (de caràcter informatiu)

- i posteriorment, la beca Equitat (implica la minoració del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada, si escau.)

 • El procediment va dirigit a estudiants de grau o de màster habilitant de les universitats públiques catalanes i la UOC, de manera que l'aportació de l'estudiant pels crèdits matriculats per primera vegada, resulti minorada en el percentatge que estableix la convocatòria.
 • Els percentatges de minorització poden ser entre el 80% i el 10% de l'import total en funció del tram que li correspongui segons la renda familiar computable i el nombre de membres de la unitat familiar, i sempre i quan que no es superin uns determinats nivells de patrimoni familiar.
 • Els trams de l'1 al 5 corresponen als estudiants que es poden beneficiar d'una Beca Equitat.

Les universitats públiques catalanes i la UOC destinen a aquestes beques un import inicial del 25% dels ingressos recaptats addicionalment respecte dels preus del curs anterior.

Requisits

 • Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents permanents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri. Aquests requisits s'han de complir a 31 de desembre de 2018.
 • Complir els requisits de renda i de patrimoni familiar descrits a l'apartat IV de la convocatòria. La renda a valorar serà la corresponent a l'exercici 2018.

Atenció! Per optar a la beca Equitat si teniu acreditat el tram 1 esteu obligats a sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació (es pot demanar la beca fins el 15 d'octubre), tan si compliu requisits acadèmics com si no (article 1.3).

Queden excloses

- Les persones que vulguin cursar uns estudis de grau i estiguin en possessió d'alguna titulació universitària oficial o compleixin els requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l'hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

- Les persones que vulguin cursar uns estudis de màster habilitant i estiguin en possessió d'alguna titulació universitària oficial de màster o compleixin els requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l'hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

- La minoració dels preus públics dels crèdits matriculats per primera vegada és incompatible quan l’estudiant cursi simultaneïtat d’estudis en diferents universitats; en aquest cas s’aplica la minoració de la matrícula més favorable a l’estudiant.

 

Preu del crèdit per a beneficiaris de la beca Equitat

Consulta el procés de càlcul i els preus amb les minoritzacions corresponents: Preu del crèdit amb beca Equitat.

Recorda que:

 • Cobreix els crèdits matriculats per primera vegada. L'estudiant haurà d'abonar els crèdits no subvencionats, les despeses de gestió de l'expedient així com altres serveis de les universitats.
 • Per a l'estudiantat d'enginyeria que sol·liciti una beca Equitat, compleixi els requisits previstos a la convocatòria i els estudis del qual hagin quedat afectats, en el curs acadèmic 2013-2014, pel canvi de nivell del B al C de coeficient d'estructura docent, les universitats apliquen una reducció de 3,76€ per crèdit matriculat per primera vegada, abans d'aplicar el percentatge de minoració corresponent.

Incompatibilitats:

La minoració del preu públic dels crèdits ordinaris dels estudis universitaris (beca Equitat) és incompatible amb les beques de caràcter general convocades pel ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2019-2020, amb les exempcions totals a les quals es pugui acollir l'estudiant per al pagament de la matrícula universitària, i amb altres beques i subvencions que atorguin les comunitats autònomes o altres institucions amb la mateixa finalitat. Pel que fa a les persones que obtinguin diverses beques, s'entendrà que renuncien a la beca Equitat a favor de qualsevol de les altres beques i subvencions.

 

Cada un d'aquests procediments té els seus requisits propis i per tant, es generaran dues respostes.

L'AGAUR informa cada dia a les universitats del resultat de totes les acreditacions. Aquesta informació s'incorpora diàriament l'aplicació de matrícula.

Els estudiants de grau que acreditin els requisits econòmics i els acadèmics establerts per la Beca general del Ministeri d'educació en el moment de la matrícula podran gaudir de la matrícula condicional de becari.

La matrícula condicional de becari et permet matricular-te sense abonar els preus de primera vegada. Els preus obligatoris, serveis opcionals i els crèdits de segona, tercera i quarta vegada no queden coberts per la Beca, els hauràs d'abonar en el moment de la matrícula, segons les modalitats de pagament existents:

Sol·licitud Obert a partir del 6/7/19!

 • Cal presentar un únic formulari per ambdós procediments.
 • Sol·licitud disponible al portal Tràmits de la Generalitat, des d’on l'estudiant se’l pot descarregar, emplenar i enviar.
 • Un cop enviat el formulari, es generarà un codi d’identificació amb el que l'estudiant podrà entrar novament al seu tràmit i consultar les modificacions.
 • Tothom que demani la beca EQUITAT també demanarà l’Acreditació MATRC. Per tant, hi haurà estudiants becaris el curs anterior que se’ls hi generarà una Acreditació MATRC.

  Consulta les instruccions per a emplenar la sol·licitud.

 • El termini de presentació de sol·licituds finalitza 15 d'octubre de 2019.

 

El codi d'identificació permetrà, també, descarregar des del portal Tràmits l'Acreditació MATRC i l'Acreditació del Tram de renda familiar.


MOLT IMPORTANT: Us transcrivim els articles 1.2 i 1.3 de la convocatòria que descriu els tràmits:

1.2
Per a les persones que sol·licitin el tram de renda familiar i la beca Equitat, l’AGAUR emet, primer, l’acreditació del tram de la seva renda familiar, que s’ha de descarregar a través de “Tràmits” de la Generalitat de Catalunya. Aquesta acreditació té valor exclusivament informatiu i, per si sola, no genera cap dret a la beca Equitat.

1.3
Per obtenir la beca Equitat amb la minoració associada al tram 1 de renda familiar, cal haver sol·licitat la beca de caràcter general convocada pel ministeri competent en aquesta matèria per al curs acadèmic 2019 - 2020, adreçada a estudiants que cursin estudis postobligatoris.

En cas que l'estudiant tingui el domicili familiar al País Basc, està obligat a sol·licitar la beca de caràcter general de la seva comunitat autònoma.

Aquest apartat no és aplicable en cas que la presentació de la sol·licitud de la beca Equitat sigui posterior al termini de presentació de sol·licituds de les beques de caràcter general i en el cas de les persones sol·licitants que formalitzin la primera matrícula del curs 2019-2020 amb posterioritat al 15 d'octubre de 2019.

 

Més informació

Convocatòria: Resolució EMC/1806/2019, d'1 de juliol

Beca de caràcter general del Ministeri d'Educació