Comparteix:

Beca Equitat 2023/24

Ajut que consisteix en l'aplicació d'un percentatge de minoració, segons el tram de renda assignat i els estudis que cursis, dels preus públics dels crèdits universitaris matriculats.

        

Obert nou termini de presentació de sol·licituds

(primera matrícula del curs 2023-2024 amb posterioritat al 31 d'octubre de 2023)

Del 15 de febrer fins al 15 de març de 2024 (14:00h)

Informació general

 • Organisme responsable:

   

 • Destinataris:

  Estudiants matriculats per primera vegada dels crèdits d'un ensenyament que condueixi a l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau o màster habilitant, impartit en un centre propi de la Universitat Politècnica de Catalunya.

  Consulta el llistat de màsters universitaris habilitants (aquells que habiliten per a l'exercici d'una professió regulada).

 • Altres:

  No cal demanar la beca general per optar a la beca Equitat. Ara bé, és recomanable que les demanis totes dues i, en cas que se't concedeixi la beca General, la beca Equitat quedarà sense efecte. En cas que se't denegui la beca General, si has demanat la beca Equitat i se't concedeix, se t'aplicarà la minoració que et correspongui.

Requisits

 • Generals:

  Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea:

  • Si ets ciutadà de la Unió Europea o ho són els teus familiars, caldrà que tingueu la condició de residents permanents o acreditar que sou treballadors per compte propi o d'altri.

  • Si ets estudiant no comunitari, cal que tinguis permís de residència a Espanya, és a dir, NIE/TIE (Targeta Identificació Estranger). No serveix el permís d'estudiant.

  Aquest requisit s'ha de complir a 31 de desembre de 2022. No obstant això, cal que els ciutadans de la Unió Europea tinguin vigent l’autorització de residència en el moment de formalitzar la sol·licitud.

 • Acadèmics:
  • Estar matriculat d'estudis universitaris oficials de grau o de màster en una de les universitats públiques de Catalunya o a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el curs 2023-2024.

  • Per optar a la beca Equitat, en cas de cursar estudis oficials de màster universitari, caldrà que el màster sigui un màster habilitant.

  Queden excloses d'aquest procediment:

  - Les persones que vulguin cursar uns estudis de grau o de màster habilitant i estiguin en possessió d'alguna titulació oficial del mateix nivell o d'una titulació superior, o que compleixin els requisits legals per obtenir-la, llevat que l'hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

  No obstant això, qui estigui en possessió d'una titulació oficial d'arquitecte, enginyer o llicenciat que correspongui al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) pot optar a la beca Equitat en cas de cursar un estudi de màster habilitant d'acord amb la base 2.1.

  - Les persones que sol·licitin la beca Equitat per 3a vegada (o posteriors) per iniciar estudis universitaris del mateix nivell.

 • Econòmics:

  Cal que compleixis els requisits de renda i de patrimoni familiar detallats a l'apartat II de l'annex de la convocatòria.

  Per al curs 2023-2024 es valorarà l'exercici fiscal 2022.

 • Incompatibilitats:

  Consulteu les incompatibilitats de la beca Equitat 2023/2024.

Sol·licitud

 • Data d'inici: 14/09/2023
 • Data fi: 31/10/2023
 • Presentació:

   Termini extraordinari obert 

  Del 15 de febrer al 15 de març de 2024 a les 14:00 (hora local de Barcelona) per als estudiants que formalitzin la primera matrícula del curs 2023-2024 amb posterioritat al 31 d'octubre de 2023 d'un ensenyament conduent a l'obtenció d'un títol universitari oficial de grau o màster habilitant.

  La sol·licitud l'ha de presentar la persona interessada per via electrònica per mitjà de l'apartat "Tràmits Gencat" del web de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

  El formulari de sol·licitud és únic i permet sol·licitar:

  • L'acreditació de tram de renda familiar (document exclusivament de caràcter informatiu que informa de quin tram de renda familiar et correspon (entre l'1 i el 2 o fora de trams).

  • La beca Equitat, que consisteix en l'aplicació d'un percentatge de minoració en el preu de la matrícula (crèdits ordinaris matriculats per primera vegada), segons el tram de renda assignat i els estudis que cursis.

  Únicament es pot presentar una sol·licitud dins del termini de presentació de sol·licituds.

   

  Sol·licita la beca Equitat 

   

  Important!!    La presentació és exclusivament telemàtica i cal disposar d'un mecanisme d'identificació digital, a nom de la persona sol·licitant.

  Es recomana l’IdCAT mòbil, ja que és molt fàcil de tramitar. 

  Si tens consultes sobre la identificació digital, truca al 012.

   

  Cada vegada que la sol·licitud enregistri algun canvi o avanci en la seva tramitació, rebràs un correu electrònic a l'adreça indicada a la sol·licitud de beca.

  Així mateix, podràs entrar al portal “Tràmits Gencat sempre que ho desitgis i revisar la situació del teu expedient amb l'ID (l'identificador d'usuari) que es genera en el moment de presentar la sol·licitud i que es troba al reguard de la sol·licitud de beca.

  Consulta la guia per omplir el formulari de sol·licitud.

 • Documentació addicional:

  L'AGAUR pot requerir, en qualsevol moment de la tramitació, la documentació que consideri necessària per acreditar el compliment dels requisits.

  La documentació requerida s'ha de presentar per mitjà de l'apartat “Tràmits Gencat” del web de la Generalitat de Catalunya, apartat "Adjuntar documents al formulari del tràmit".

Beca

 • Import general:

  Percentatge de minoració del preu del crèdit en funció del nivell d'estudis cursat i del tram:

  • Si curses estudis de grau amb tram 1 podràs beneficiar-te d’un 80% de reducció sobre el preu de la matrícula i amb tram 2 del 70%.

  • Si curses estudis de màster universitari habilitant amb tram 1 podràs beneficiar-te d’un 25% de reducció sobre el preu de la matrícula i amb tram 2 del 20%.

  Consulta el tram en què es situa la renda de la teva unitat familiar.

  Consulta el procés de càlcul i el percentatge de minoració en el preu dels crèdits ordinaris matriculats per primera vegada en funció del tram de renda.

  No obstant, el percentatge de minoració del preu de la matrícula no cobreix el preu:

  - de gestió de la matrícula.

  - de suport a l’aprenentatge.

  - dels crèdits matriculats per segona i successives vegades.

  - dels crèdits convalidats, reconeguts i/o adaptats.

  - i les quotes de l’assegurança escolar o qualsevol altra associada a la matrícula.

  Tampoc cobreix el preu dels crèdits que excedeixin del mínim necessari per a obtenir la titulació per a la qual se sol·licita la beca.

 • Durada de l’ajut:

  L'ajut és per a tot el curs acadèmic.

 • Pagament:

  Un cop concedida la beca equitat, la Universitat aplicarà el percentatge de minoració que correspongui a la teva matrícula i, si escau, et farà una devolució al teu compte bancari.

Adjudicació

 • Criteris:

  No hi ha requisits acadèmics.

 • Publicació de la resolució:

  1. L'AGAUR emetrà una proposta de resolució provisional de les sol·licituds concedides, denegades i excloses.

  Aquesta proposta de resolució es comunicarà individualment a la persona interessada per mitjà del portal “Tràmits Gencat”.

  2. L'acreditació del tram de renda familiar es podrà consultar a l'apartat “Tràmits Gencat”¸  juntament amb la proposta de resolució provisional.

  3. Es poden dictar propostes de resolució provisionals parcials a mesura que es tramitin les sol·licituds. 

  Tenint en compte els resultats de la proposta de resolució provisional i les al·legacions presentades, l'AGAUR emetrà la resolució definitiva de les sol·licituds concedides, denegades i excloses, la qual es notificarà a la part interessada mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, a títol informatiu, també es comunicarà al portal “Tràmits Gencat” i a la pàgina web de l'AGAUR. 

 • Al·legacions:
  • Contra les propostes de resolució provisional, les persones interessades tindran un termini de 10 dies, a comptar de l'endemà de la comunicació de la proposta de resolució, per presentar les al·legacions que considerin oportunes, les quals s'hauran de tenir en compte en el moment de fer la resolució, però que no generaran cap resposta individualitzada.  

  Les al·legacions es formalitzen presentant a l'AGAUR el model recurs/al·legació, degudament complimentat, juntament amb la documentació que correspongui.

  • Contra la resolució definitiva de les beques Equitat, les persones interessades poden interposar un recurs de reposició, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

  Consulta com formalitzar la presentació de documentació, al·legacions i recursos.

Més informació

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial