Beques Amazon Women in Innovation Bursary 2023/24

Ajut que consisteix en la manutenció de fins a 18.000€  a una estudiant dels graus que es recullen a l’annex I de la convocatòria, seleccionada entre les candidates que reuneixin els requisits descrits al punt 3 de la convocatòria. 

Informació general

 • Organisme responsable:

  AMAZON SPAIN SERVICES S.L. 

 • Destinataris:

  Estudiantes del gènere femení, matriculades a temps complet durant el curs 2023/2024 en un estudi de grau dels relacionats a l’annex I.

 • Altres:

Requisits

 • Generals:

  Ser de gènere femení.

 • Acadèmics:

  Les candidates a aquests ajuts hauran de reunir, en la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds, els requisits següents:

  - Estar matriculada a temps complet (60 crèdits per curs) com a estudiant regular durant el curs 2023/2024 en un estudi de grau dels relacionats a l’annex I.

  - Haver superat un mínim de 60 crèdits del pla d’estudis i un màxim de 75 crèdits.


  Criteris acadèmics:

  Fins a un màxim de 8 punts per nota d’expedient (incloses les suspeses) en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.  

  La valoració d’aquest criteri es farà multiplicant la nota de l’expedient pel coeficient 0,8.

 • Econòmics:

  Criteris socioeconòmics:

  Fins a un màxim de 2 punts que es poden obtenir segons els criteris següents:

  - Si participen al programa Prometeus, Èxit, Rossinyol del casal d’infants del Raval, Joves Talents o projectes específics en què participi la UPC, 1 punt. Caldrà acreditar-ho mitjançant el certificat corresponent.

  - Si van ser beneficiàries de la beca del MEyFP amb el component de quantia fixa lligada a la renda durant el curs 2022/2023, 2 punts.

  - Si van ser beneficiàries de la beca MEyFP sense el component de quantia fixa lligada a la renda durant el curs 2022/2023 o del tram 1 de la beca Equitat de l’AGAUR, 1 punt.

  - Si tenen acreditats els requisits econòmics i patrimonials de la beca del MEyFP per al curs 2023/2024, 1 punt.

  - Si estan afectades per qualsevol situació socioeconòmica desfavorable que pugui dificultar la continuació dels seus estudis sempre i quan s’acrediti documentalment, fins a 1 punt a criteri de la Comissió d’Avaluació i Seguiment.

 • Incompatibilitats:

  IMPORTANT: Aquest ajut és parcialment compatible amb les beques del Ministeri d’Educació. En el cas d’obtenir l’ajut Amazon, la persona beneficiària només podrà gaudir de l’ajut de matrícula i haurà de renunciar a la resta de component de la beca MEC: quantia fixa lligada a la renda, quantia variable, etc.


  Queden excloses d'aquest procediment:

  -  Estudiantat matriculat en un programa de màster, doctorat o d’un grau diferent dels recollits a l’annex I.

  -  Estudiantat matriculat en el marc d’un programa de mobilitat incoming.

  -  Estudiantat visitant o esporàdic.

Sol·licitud

Beca

 • Import general:

  18.000 € en total, repartits de la forma següent:

  • 6.000 € el segon curs
  • 6.000 € el tercer curs
  • 6.000 € el quart curs
 • Durada de l’ajut:

  L'ajut és per 3 cursos acadèmics.

 • Pagament:

  Ajut total de 18.000 €, que es repartirà en 10 mensualitats de 600€ (de setembre a juny) durant tres cursos acadèmics: segon, tercer i quart dels estudis de grau sempre que la persona beneficiària continuï matriculada de 60 crèdits per curs i progressi adequadament en els seus estudis.

  Si la persona beneficiària no formalitza una matrícula completa (60 crèdits per curs acadèmic), l’import de l’ajut passarà a ser el 50%, és a dir, 300€ mensuals durant el quadrimestre o quadrimestres en que es formalitzin matrícules parcials.

  L’import d’aquest ajut ha de destinar-se a cobrir les despeses de manteniment i altres despeses no cobertes específicament per la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEyFP) com ara material informàtic, programari, bibliografia, etc.

  Els imports de totes les beques obtingudes estan exemptes de tributació sempre i quan no superin els 6.000€ anuals amb caràcter general o 18.000€ quan la dotació econòmica tingui per objecte compensar despeses de transport i allotjament.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  La beneficiària de l’ajut haurà d’assolir un rendiment acadèmic a cada curs de, com a mínim, el 65% dels crèdits matriculats.

  Es compromet a mantenir-se matriculada d’un mínim de 30 crèdits per curs acadèmic. En els casos en que la matrícula sigui d’entre 30 i 59 crèdits sense que existeixi cap limitació en el potencial de matrícula determinada per la normativa del centre docent on està matriculada, l’import mensual es reduirà en un 50%.

Adjudicació

 • Data de la resolució: 30/11/2023
 • Publicació de la resolució:

  La resolució de la convocatòria serà notificada electrònicament.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial