Comparteix:

Beques de Màster Fundación Privada José Luis Massó 23-24

Les “Beques de Màster Fundació José Luis Massó” tenen la finalitat de permetre el desenvolupament d'estudis de màster universitari entre estudiantat d'entorns socioeconòmicament desfavorits i la inclusió de persones amb una discapacitat legalment reconeguda, assumint el finançament dels preus i taxes acadèmiques corresponents durant la durada de la seva formació acadèmica.

Informació general

 • Organisme responsable:

   

 • Destinataris:

  Estudiants matriculats en màsters de l'àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació o d'Enginyeria Química de la UPC

 • Altres:

Requisits

 • Generals:

  Podran optar a aquestes beques els sol·licitants que, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, reuneixin el requisit de posseir nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país de la Unió Europea o de tercers països quan s'acrediti que té una situació d'estada regular al país.

  Es tindrà especialment consideració a els/les estudiants que es trobin amb una situació de discapacitat física, psíquica o sensorial.

 • Acadèmics:

  Podran optar a aquestes beques els sol·licitants que, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, reuneixin el requisit de:

  1. Ser graduat o llicenciat universitari per qualsevol Universitat Espanyola o estrangera (en aquest últim cas, sempre que el títol estranger en qüestió estigui reconegut pels organismes espanyols com a equivalent als títols de graduat).

  2. Estar admès i matriculat durant el curs 2023/24 a temps complet en algun dels següents programes de màster impartits per la UPC:

  Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

  Màster's Degree in Artificial Intelligence

  Màster's Degree in Cybersecurity

  Màster's Degree in Data Science

  Màster's Degree in Chemical Engineering

 • Econòmics:

  Podran optar a aquestes beques els sol·licitants que, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, acreditin estar afectat per una situació socioeconòmica vulnerable, d'acord amb el criteri descrit en el punt 8 de la convocatòria.

 • Incompatibilitats:

  La quantitat econòmica total percebuda per un alumne del Màster en concepte de beca no és compatible amb:

  - Altres beques atorgades per la Fundació Privada José Luis Massó.

  - Qualsevol altra beca que cobreixi totalment o parcialment la matrícula del Màster i que en les seves bases indiqui incompatibilitat. Serà obligació de la persona becada el coneixement d'aquesta incompatibilitat.

Sol·licitud

 • Data d'inici: 06/10/2023
 • Data fi: 10/12/2023
 • Presentació:

  TERMINI AMPLIAT! Presenta la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de la UPC, fins les 24 hores del 10 de desembre de 2023:

  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol_licitud_beques_master_Fundacion_Jose_Luis_Masso

  La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases de la convocatòria i no comporta l'exempció del pagament de matrícula ni el seu ajornament.

 • Documentació addicional:

  Documentació obligatòria

  1- Al formulari de sol·licitud, s'ha d'adjuntar obligatòriament, la documentació següent:

  1. Carta de motivació del sol·licitant, en la qual s'expliqui breument per què vol cursar el Màster i les raons per les quals sol·licita la beca.

  2. Fotocòpia DNI o NIE

  3. Certificació de l'expedient acadèmic.

  4. Si la titulació d'accés al Màster s'ha cursat en una universitat estrangera, la declaració d'equivalència de notes generada a través del següent enllaç del Ministeri: Equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats en centres estrangers

  5. Curriculum vitae

  6. Document que justifiqui l'admissió al Màster

  7. Còpia de la declaració de renda de 2022 de tots els membres de la unitat familiar o, en defecte d'això, certificat expedit per la AEAT conforme no existia l'obligació de presentar-la.

  8. Certificat de convivència o certificat del padró municipal dels membres de la unitat familiar, emès en els últims 3 mesos.  2- Per a obtenir puntuació per a la resta de criteris de priorització del punt 8 de la convocatòria, es pot adjuntar la documentació addicional següent:

  • Documentació acreditativa d'ingressos o falta d'ingressos de l'any 2023 de tots els membres de la unitat familiar, en el cas que el candidat hagi sofert un canvi en la seva situació econòmica familiar en l'últim any.
  • Certificat de discapacitat del sol·licitant.
  • Certificat de discapacitat d'altres membres de la unitat familiar.
  • Justificant de percepció d'una prestació o subsidi per desocupació dels progenitors.
  • Carnet de família nombrosa amb indicació de la categoria (general o especial).
  • Carnet de família monoparental.
  • Matrícula dels germans d'entre 25 i 30 anys que cursin estudis d'ensenyament secundari obligatori (ESO), batxillerat, cicles formatius o universitaris.
  • Llibre de família on constin els menors d'edat o majors de 65 anys a càrrec.
  • Vida laboral de la persona sol·licitant per a acreditar la compaginació de treball i estudis.
  • Certificat d'estada emès per la institució receptora o contracte per a acreditar les estades a l'estranger per estudis o per treball.

Beca

 • Import general:

  Nombre de beques i dotació econòmica

  S'atorgaran fins a 5 beques, a cinc participants, que cobrirà el 100% de l'import de la matrícula amb una dotació total per a aquestes beques que es correspon amb l'import de matrícula, en funció del preu de cadascun d'ells:

  Màster Nombre de beques Dotació econòmica
  Màster Universitari en Enginyeria Informàtica 1 3.000 €
  Màster's Degree in Artificial Intelligence 1 3.000 €
  Màster's Degree in Cybersecurity 1 2.100 €
  Màster's Degree in Data Science 1 4.000 €
  Màster's Degree in Chemical Engineering 1 4.000 €

   

  L'import de la beca cobrirà el 100% de l'import total de la matrícula del màster, segons el preu del curs acadèmic 2023/2024, per als ciutadans o residents permanents de la Unió Europea. Els estudiants que no siguin ciutadans o residents permanents de la Unió Europea hauran d'abonar els recàrrecs previstos per a aquest col·lectiu en el Decret 115/2023, de Preus de la Generalitat de Catalunya.

  L'import de la beca també cobrirà un 10% dels crèdits matriculats per segona vegada a raó de 34,17€ per crèdit. Si la persona beneficiària de la beca és ciutadana extracomunitària sense residència permanent haurà d'assumir els recàrrecs previstos per a aquest col·lectiu en el Decret 115/2023 de Preus de la Generalitat de Catalunya.

  Els crèdits matriculats per segona vegada que excedeixin del 10% del total de crèdits, així com els matriculats per tercera i successives vegades hauran de ser assumits per la persona beneficiària.

  L'import corresponent serà aplicat per al pagament a la UPC de l'import total de la matrícula del màster del beneficiat.

  La concessió de la beca no eximeix del pagament d'altres taxes i/o drets que es puguin generar.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  a) Destinar la beca a la finalitat per a la qual es concedeix, entenent per tal el pagament de la matrícula, així com l'assistència a almenys el 80% de les classes, la presentació als exàmens de l'alumnat i a les proves d'avaluació que es requereixin.

  b) Comunicar l'obtenció de beques per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional o internacional.

  c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació necessàries per a verificar, si escau, el compliment i efectivitat de les condicions determinants de la concessió de la beca.

  d) Posar en coneixement de la Fundació, així com de la Secretaria Acadèmica de la UPC l'anul·lació de matrícula i/o l'abandó dels estudis, així com qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la beca, la qual cosa suposarà l'incompliment de les obligacions com a beneficiari.

  e) Complir les disposicions contingudes en aquestes bases i convocatòria, així com les que poguessin ser-li aplicable en compliment de la normativa vigent.  L'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en la present convocatòria, i en els casos previstos en la normativa vigent, donarà lloc a la revocació de la beca concedida i a la devolució de les quantitats percebudes.

Adjudicació

 • Criteris:

  Consulta els Criteris de priorització i selecció 

 • Publicació de la resolució:

  La resolució definitiva, que haurà d'expressar la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la beca, es comunicarà de manera individual al candidat al qual se li hagi atorgat la beca a l'adreça de correu electrònic que consti en la sol·licitud.

  Adjudicada la beca, la persona beneficiària disposarà d'un termini de quinze (15) dies hàbils per a formalitzar l'acceptació i recollir el document acreditatiu. La Fundació José Luis Massó informarà de la resolució a la Unitat d'Ajudes a l'Estudi de la UPC, qui realitzarà els tràmits necessaris per a la modificació de les matrícules.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial