Vés al contingut (premeu Retorn)

Adjudicació

Procés

El procés de selecció tindrà com a límit la disponibilitat pressupostària.

En cas que el nombre de sol·licituds que reuneixin tots els requisits superi aquesta disponibilitat es procedirà a ordenar les sol·licituds per puntuació descendent.

La puntuació serà adjudicada a partir de la suma dels factors següents:

- 1 punt extra per haver participat en programes específics subscrits per la UPC com ara el projecte PROMETEUS.

- 0.75 punts si s'ha estat becari del MEyFP durant el curs 2019/2020

- Nota final de l’expedient de batxillerat o de CFGS.

 

Empat

En cas de produir-se un empat, s’aplicarà la perspectiva de gènere per fomentar la participació femenina en els estudis tecnològics.

Si malgrat tot persistís l’empat, es prioritzaran els estudiants que obtinguin el promig més alt a les notes de les assignatures fetes en el batxillerat i que ponderen amb un 0,2 per al grau que vulguin cursar.

En el supòsit que de cap de les maneres es resolgués la situació d’empat, serà la Comissió d'Adjudicació i Seguiment qui decideixi l'ordre de priorització.

 

Les sol·licituds que no resultin beneficiàries passaran a una llista d’espera de substitució de possibles vacants o revocacions.