Vés al contingut (premeu Retorn)

Adjudicació

Procés

El procés de selecció tindrà com a límit la disponibilitat pressupostària.

En cas que el nombre de sol·licituds que reuneixin tots els requisits superi aquesta disponibilitat es procedirà a ordenar les sol·licituds per puntuació descendent.

La puntuació serà adjudicada a partir de la suma dels factors següents:

- 5 punts extra per haver acreditat documentalment la participació en programes específics subscrits per la UPC com ara el el programa Prometeus, el programa Èxit, Joves Talents, el projecte Rossinyol del casal d’infants del Raval o qualsevol altre en que participi la UPC.

- 2 punts si s’està cursant la secundària en un centre públic.

- 1 punt si s'ha estat becari del MEyFP durant el curs 2020/2021

- Nota mitjana de l’expedient certificat pel centre de secundària amb la totalitat dels trimestres avaluats (cursos anteriors inclosos) fins els moment de finalització del termini de presentació de les sol·licituds a través de la plataforma del Banco Santander

 

Empat

En cas de produir-se un empat, s’aplicarà la perspectiva de gènere per fomentar la participació femenina en els estudis tecnològics.

Si malgrat tot persistís l’empat, es prioritzaran els estudiants que obtinguin el promig més alt a les notes de les assignatures fetes en el batxillerat i que ponderen amb un 0,2 per al grau que vulguin cursar.

En el supòsit que de cap de les maneres es resolgués la situació d’empat, serà la Comissió d'Adjudicació i Seguiment qui decideixi l'ordre de priorització.

 

Les sol·licituds que no resultin beneficiàries passaran a una llista d’espera de substitució de possibles vacants o revocacions.