Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris adjudicació

Criteris de priorització de les sol·licituds

Estudiants de nou accés a la Universitat:

Es tindrà en compte la nota d’accés a la Universitat.

Resta d’estudiants:

Es tindrà en compte la nota d’expedient que consti en el sistema en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

En tots dos casos, la nota es ponderarà per la nota dels titulats en els seus estudis dels tres últims cursos. Si no hi ha dades de tres cursos, es faran servir les promocions que estiguin disponibles.

En el cas dels estudiants de nou accés a les fases comuns dels graus en enginyeries, es ponderarà per la mitjana de totes les titulacions que composen la fase comuna en la que estigui matriculada la persona sol·licitant.

En titulacions de nova implantació, es tindrà en compte la nota de la titulació o les titulacions a les quals ha substituït.

En cas d’empat, es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats del pla d’estudis i es prioritzarà la sol·licitud amb un percentatge més alt de la titulació.

Si tot i així persisteix l’empat, la Comissió d’avaluació decidirà aplicant, quan sigui possible, la perspectiva de gènere per afavorir les vocacions tecnològiques de les noies. Les persones afectades seran informades dels factors que s’hagin tingut en compte per a resoldre el desempat.

Comissió d’avaluació

Als efectes de l’estudi i seguiment d’aquesta convocatòria així com per desempatar entre les candidates finalistes, es crearà una Comissió formada per les persones següents:

  • Núria Garrido Soriano, Vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC
  • Gema Díaz Luna, Cap del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC
  • Araceli González García, Responsable de la Unitat d’Ajuts a l’Estudi i a la Mobilitat outgoing i que actuarà en qualitat de secretaria.

Aquesta Comissió serà competent per a interpretar el sentit d’aquesta convocatòria quan els criteris o la seva execució provoqui desacord o dubte.