Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris adjudicació

Criteris de priorització de les sol·licituds

Estudiants de nou accés a la Universitat:

Es tindrà en compte la nota d’accés a la Universitat. En el cas dels estudiants que accedeixen a través de les PAU, només es tindrà en compte la nota de la fase general.

Els estudiants que, tot i accedint als estudis de grau durant el curs 2020/2021, ho facin des d’uns estudis universitaris previs, no seran considerats de nou accés i s’atindran al que contempla l’apartat següent.

Resta d’estudiants:

Es tindrà en compte la nota d’expedient que consti en el sistema en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

En aquest últim cas, la nota es ponderarà per la nota dels titulats en els seus estudis dels tres últims cursos.

Si no hi ha dades de tres cursos, es faran servir les promocions que estiguin disponibles. En titulacions de nova implantació, es tindrà en compte la nota de la titulació o les titulacions a les quals ha substituït.

En cas d’empat, es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats del pla d’estudis i es prioritzarà la sol·licitud amb un percentatge més alt de la titulació.

Si tot i així persisteix l’empat, la Comissió d’avaluació decidirà aplicant, quan sigui possible, la perspectiva de gènere per afavorir les vocacions tecnològiques de les noies.

Les persones afectades seran informades dels factors que s’hagin tingut en compte per a resoldre el desempat.

 

Els estudiants que hagin iniciat el grau provinents d’estudis universitaris a l’estranger, hauran de lliurar també l’equivalència de notes.

Per obtenir-lo cal que accedeixin a l’enllaç següent: http://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

 

Els estudiants afectats per una discapacitat legalment reconeguda obtindran una puntuació extra:

- Discapacitat => al 33% i <66%, se'ls afegirà un 0,75 més punts més

- Discapacitat >60%, se’ls afegirà 1 punt més.

Per acreditar la discapacitat hauran de lliurar una còpia del certificat així com l’annex A pdf Icon degudament emplenat a través del tràmit “Instància Genèrica” de la Seu Electrònica de la UPC:

 


Comissió d’avaluació

Als efectes de l’estudi i seguiment d’aquesta convocatòria així com per desempatar entre les candidates finalistes, es crearà una Comissió formada per les persones següents:

  • Núria Garrido Soriano, Vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC
  • Gema Díaz Luna, Cap del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC
  • Araceli González García, Responsable de la Unitat d’Ajuts a l’Estudi i a la Mobilitat outgoing i que actuarà en qualitat de secretaria.

Aquesta Comissió serà competent per a interpretar el sentit d’aquesta convocatòria quan els criteris o la seva execució provoqui desacord o dubte.