Comparteix:

Beca Santander Ayuda Económica 2023/2024

Beca amb l'objectiu de complementar l’import de la beca general del Ministeri d'Educació amb un ajut addicional que permeti a estudiants de grau continuar els seus estudis sense dificultats econòmiques.

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:

  Persones matriculades durant el curs 2023/2024 en uns estudis de grau cursats en un centre propi de la UPC.

 • Altres:

  Característiques

  - objectiu: complementar l’import de la beca d’estudis amb un ajut addicional que els permeti continuar els seus estudis sense dificultats econòmiques.

  - es seleccionaran 24 estudiants de grau en un centre propi de la UPC i que hagin estat beneficiaris d’una de les beques convocades pel Ministeri d’Educació (o ajut equivalent de les Comunitats Autònomes) per al curs 2022/23.

  Del total de beques se n'atorgaran:

     • fins a 5 beques als estudiants de nou accés al grau.

     • fins a 19 beques als estudiants que han accedit al grau amb anterioritat al curs 2023/24.

Requisits

 • Generals:

  Aquests requisits s’han de complir en la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds

  Nacionalitat

  Has de tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

  En el cas que siguis:

  - Ciutadà de la Unió Europea o familiar, beneficiari dels drets de lliure circulació i residència: has de tenir la condició de resident o acreditar que l'estudiant o les persones que et mantenen són treballadors per compte propi o d'altri.

  - Estudiant no comunitari: s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquesta normativa estableix que únicament podran accedir a les convocatòries de beques i ajuts públics aquells que disposin d’un permís de residència permanent. Per tant, no seran vàlides les sol·licituds presentades amb un NIE d’estudiant.

  Beca del Ministeri

  Haver estat beneficiari d’una beca del Ministeri d’Educació o ajut equivalent per part d'una Comunitat Autònoma (CCAA) durant el curs 2022/23.

 • Acadèmics:
  • Formalitzar una matrícula mínima de 30 crèdits al quadrimestre de tardor per als estudis amb matrícula quadrimestral i de 60 crèdits per als estudis amb matrícula anual, en uns estudis de grau en un centre propi de la UPC durant el curs 2023/2024.
   Només s’acceptaran matrícules amb un nombre inferior de crèdits quan existeixi una limitació del potencial a l’expedient que l’impedeixi matricular més crèdits.

  • No has d'estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol del mateix nivell o superior.

 • Incompatibilitats:

  Aquesta beca és compatible amb qualsevol beca o ajut que com a beneficiari puguis obtenir.

Sol·licitud

 • Data d'inici: 22/05/2023
 • Data fi: 13/11/2023
 • Presentació:

  Has de sol·licitar la beca mitjançant la web del Banco Santander:

   

   

  Aquest serà un requisit indispensable per poder participar en aquesta convocatòria.

  La inscripció s’haurà de realitzar preferiblement amb el correu electrònic universitari del candidat.

 • Documentació addicional:

  En els següents casos cal lliurar la documentació indicada a través del tràmit "Instància genèrica" de Seu Electrònica de la UPC: 

  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instanciagenerica

   

  SituacióDocumentació que cal lliurar
  Acreditar algun grau de discapacitat
  • Una còpia del certificat de discapacitat
  • L'annex A   degudament emplenat
  Estudiant provinent d’estudis universitaris a l’estranger
  • Document d'equivalència de notes. Per obtenir-lo cal accedir a: 

  https://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

   

  Beneficiari de la beca general del Ministeri fora de Catalunya
  • Credencial de becari del curs 2022/2023
  Beneficiari d'una beca d'una CCAA equivalent a la general del Ministeri d'Educació
  • Credencial de becari del curs 2022/2023

Beca

 • Import general:

  Nombre de beques

  Es concediran 24 beques

  - Fins a 5 beques per a estudiants de nou accés al grau matriculats en un centre propi i,

  - Fins a 19 beques per a estudiants que hi han accedit amb anterioritat al curs 2023/2024.

  No obstant això, les beques es poden reassignar per manca de candidats a qualsevol dels dos grups.

  Import

  Cada beca tindrà una dotació de 1.000€.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Acceptació de la beca

  • Si resultes definitivament beneficiari, has d’acceptar la beca a través de la plataforma de beques del Banco Santander per la qual has presentat la sol·licitud.
  • El termini per acceptar la beca començarà a partir del 18 de gener i finalitzarà al 24 de gener de 2024.
  • Les beques no acceptades en aquest termini seran reassignades entre les persones en llista d’espera per estricte ordre de puntuació descendent.

   

  Obligacions del beneficiaris

  • Per poder percebre l’ajut caldrà que com a beneficiari tinguis obert un compte en el Banco Santander ESXX: ES0049.
   Aquest compte ha d’estar obert i operatiu abans del dia 24 de gener de 2024.
  • Caldrà que et mantinguis matriculat durant tot el període del gaudi de l’ajut. En cas contrari, la beca et serà revocada i hauràs de retornar els imports percebuts indegudament.

Adjudicació

 • Criteris:

  Consulta el Criteris d'adjudicació 

 • Publicació de la resolució:

  La convocatòria es resoldrà provisionalment abans de les 24 hores del 31 de desembre de 2023.

  Tanmateix, s’informarà de la data de publicació de la proposta definitiva, que haurà de ser abans de les 24 hores del dia 17 de gener de 2024.

  Tant el resultat de la resolució provisional com el de la definitiva es notificarà electrònicament a les persones interessades.

 • Al·legacions:

  A la resolució provisional s'informarà del període per a la presentació d’al·legacions que s'hauran de registrar a través del portal de tràmits de la seu electrònica de la UPC:

  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Instanciagenerica

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial