Comparteix:

Priorització i selecció de candidats

El procés de selecció tindrà com a límit la disponibilitat pressupostària. En cas que el nombre de sol·licituds que reuneixin tots els requisits superi aquesta disponibilitat es procedirà a ordenar les sol·licituds per puntuació descendent. La puntuació s’obtindrà de la manera següent:

 

Nota expedient (1) / Nota titulats (2)

1. Nota expedient

- Serà la nota que consti a l’expedient a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds (30 de desembre de 2023), tenint en compte totes les notes: aprovades i suspeses.

- En el cas dels estudiants de màster de nou accés, sense cap assignatura avaluada, es tindrà en compte la nota de l’expedient d’accés. Quan s’accedeixi a un estudi de màster sense haver finalitzat el grau, la nota serà la que consti a l’expedient d’accés al màster en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

- Si l’estudi d’accés al màster és estranger es considerarà la nota que consti a la declaració d’equivalència del Ministeri d'Educació referida a la convocatòria.

 

2. Nota titulats

Dels titulats en els tres últims cursos de l’estudi en el que la persona sol·licitant està matriculada.

- En el cas d’estudiants que cursen una doble titulació en què es titulen en cadascuna, la nota dels titulats dels 3 darrers cursos serà la nota promig dels titulats entre ambdues titulacions.

Quan no hi hagi dades de titulats en els darrers tres cursos es farà amb la informació disponible fins al moment, ja sigui la nota dels titulats encara que només sigui una promoció o, si no n’hi ha, la dels titulats en l’estudi que ha estat substituït pel que fa el sol·licitant.

En aquells casos en els que cap de les opcions sigui possible, es tindrà en compte la nota dels estudiants matriculats en el mateix estudi.

 

En cas d’empat es valorarà el major nombre de crèdits superats com a element diferenciador:

  • Quan els empatats siguin del mateix cicle d’estudi, es prioritzarà en primer lloc qui més crèdits superats tingui en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
  • Quan l’empat es produeixi entre un estudiant de grau i un de màster, es prioritzarà qui tingui el major percentatge de crèdits superats en relació al total de crèdits de la titulació.