Comparteix:

Documentació

  • A la teva e-Secretaria, apartat Mobilitat/Estada de Mobilitat, pestanya Documentació:

    - Pots descarregar-te la documentació

    - Pots lliurar-la, un cop signada

    - Podràs veure quina està pendent de lliurar i, si ja ho has fet, si aquesta ha estat validada

  • És obligatori presentar tota aquesta documentació, es gaudeixi de beca o no.
  • Si no has lliurat tota la documentació requerida en el termini de 15 dies un cop finalitzada la teva estada, es revocarà l’ajut i se't donarà de baixa com a participant del programa Erasmus+.
  • El centre et podria requerir més documentació per gestionar el reconeixement de crèdits.

Conveni financer

Document amb les clàusules relatives a l'estada de mobilitat que realitzes.

Aquest document s’ha de signar digitalment a través del portafirmes de la UPC.

El conveni financer ve acompanyat de 3 annexos:

- Guide lines

- Condicions generals de mobilitat Erasmus+

- Carta de l'estudiant Erasmus+

 

Si es produeix una diferència en les dates o els imports previstos inicialment en el conveni financer, caldrà signar digitalment a través del portafirmes de la UPC una addenda que incorpori aquests canvis

 

Acord acadèmic o Learning Agreement

Omplir i signar la informació de l'acord acadèmic de l'e-Secretaria, a través de l'apartat Mobilitat/Learning Agreement. Haurà de signar l'estudiant, centre d'origen i centre de destinació. 

 

Certificats d'incorporació i d'estada

- Documents disponibles a la teva e-Secretaria

- Una vegada signat per la universitat de destí cal que el pugis a la teva e-Secretaria

 

Certificat d'incorporació En iniciar l'estada

 

Certificat d'estada En finalitzar l'estada