Comparteix:

Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris dels ajuts es comprometen a:

 

 • S’ha de signar digitalment a través del portafirmes de la UPC.
 • Extensió: si durant tu mobilitat decideixes fer una extensió de més de 30 dies, serà necessari:

- Fer una sol·licitud expressa via la Seu Electrònica de la UPC.

- Aquesta petició s'ha de fer, com a màxim, 30 dies abans de la data de fi prevista.

- Consulta el Procediment per a extendre l'estada

 • Omplir i signar la informació de l'acord acadèmic de l'e-Secretaria, a través de l'apartat Mobilitat/Learning Agreement
 • Haurà de signar l'estudiant, centre d'origen i centre de destinació

 • Només en el cas que l'ordre SEPA no consti com a vigent
 • Document disponible l’e-Secretaria, apartat "Estudiants/Les meves dades/Comptes bancaris"
 • Signat pel titular del compte bancari
 • Lliurar a través de l'e-Secretaria

 • Compte en el que es vol percebre l'ajut
 • Accedir a l'e-Secretaria, apartat "Estudiants/Mobilitat/Estada de mobilitat", pestanya "Dades de mobilitat" i afegir número IBAN.

 • Disposar d'una assegurança que garanteixi, com a mínim, les prestacions següents:

- L’atenció sanitària, incloses les proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.

- Cobertura per accidents en el país de destinació.

- Repatriació en cas de defunció.

 • Pots contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-Secretaria, on l’Oficina de Relacions Internacionals el validarà. Si arribat el moment de la matrícula no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.

 • En iniciar l'estada.
 • Tot i no tenir l’obligació de presentar l’evidència conforme s’ha fet el test, es recomana fer l’examen i accedir als cursos que interessin per a millorar les competències lingüístiques.
 • Cal que accedeixis a la plataforma OLS i et registris per accedir a la comunitat de l’idioma en el que vulguis fer el test de nivell. Consulta les instruccions.
 • En aquells casos en que la llengua de la institució de destí sigui la llengua materna de l’estudiant, la persona interessada ho haurà de notificar a través de la plataforma d’atenció online DemanaSGA.

 • En iniciar l'estada: Certificat d'incorporació
 • En finalitzar l'estada: Certificat d'estada

- Models disponibles a l'e-Secretaria, apartat Mobilitat/Estada de mobilitat, pestanya Documentació.

- Lliurar els dos certificats a través de l'e-Secretaria.

- Signats i segellats

 • Si es produeix una diferència en les dates o els imports previstos inicialment en el conveni financer, caldrà signar digitalment a través del portafirmes de la UPC una addenda que incorpori aquests canvis.
 • El centre podrà requerir més documentació per gestionar el reconeixement de crèdits.

 • L'enquesta es rep per correu electrònic, des de l'adreça EU-CORPORATE-NOTIFICATION-SYSTEM@ec.europa.eu.
 • S'ha de contestar online.
 • És obligatòria per a tots els participants del programa Erasmus+, independentment de si tenen o no beca.

 • Respectar la normativa de la institució de destinació, així com la legislació general del país d’estada.

 • Retornar l’import íntegre o proporcional de l’ajut concedit en cas de renúncia total o parcial de l'estada sense existir causa de força major, així com en aquells casos en els que existeixi una errada de càlcul dels imports a percebre.
 • La no devolució d'aquests imports implica la suspensió temporal de serveis acadèmics.

Si l'estudiant no ha lliurat la documentació requerida en el termini de 15 dies un cop finalitzada l'estada, es revocarà l'ajut i es donarà de baixa com a participant del programa Erasmus+.