Comparteix:

Complement per a beneficiaris amb menors oportunitats

Es consideren estudiants amb menys oportunitats els que es trobin en alguna de les següents
situacions (ajut no acumulatiu si presenten més d’un perfil).

Obstacles socioeconòmics:

 • Els estudiants de grau i màster que han estat becaris del Ministeri d’Educació i Formació
  Professional (MEyFP) o del Govern Basc durant el curs 2022/2023 o 2023/2024 poden
  gaudir d’un complement de 250€ mensuals pel màxim de mesos finançats o la part
  proporcional per dies.
  Si es va ser becari del MEyFP a la UPC no caldrà fer cap sol·licitud explícita atès que
  aquesta informació serà comprovada pel Servei de Gestió Acadèmica. Si es va gaudir
  de beca MEyFP a qualsevol altra universitat o centre educatiu o es va gaudir de beca
  del Govern Basc, caldrà sol·licitar el complement adjuntant a la sol·licitud de beca de la
  Seu electrònica de la UPC, la credencial de beca.
 • Percebre la unitat familiar una prestació d’ingrés mínim vital /Renda mínima d’inserció o
  qualsevol altra prestació d’igual o similar naturalesa, segons la denominació adoptada
  en cada Comunitat Autònoma. Caldrà sol·licitar el complement adjuntant a la sol·licitud
  de beca de la Seu electrònica de la UPC la documentació legal justificativa.
 • Estar en risc d’exclusió social. Caldrà sol·licitar el complement adjuntant a la sol·licitud
  de beca de la Seu electrònica de la UPC la documentació legal justificativa.
 • Pertànyer a una família nombrosa o monoparental:
  Els estudiants que pertanyen a una família nombrosa no hauran de fer cap sol·licitud
  explícita atès que aquesta informació serà comprovada pel Servei de Gestió Acadèmica.
  En el cas de famílies monoparentals, caldrà sol·licitar el complement adjuntant a la
  sol·licitud de beca de la Seu electrònica de la UPC la documentació legal justificativa.
 • Ser víctima de terrorisme, de violència de gènere o en situació d’orfandat. Caldrà
  sol·licitar el complement adjuntant a la sol·licitud de beca de la Seu electrònica de la
  UPC la documentació legal justificativa.
 • Trobar-se en una situació d’especial necessitat o emergència social. Caldrà sol·licitar el
  complement adjuntant a la sol·licitud de beca de la Seu electrònica de la UPC la
  documentació legal justificativa.
 • Trobar-se en una situació de dependència o amb persones dependents al seu càrrec.
  Caldrà sol·licitar el complement adjuntant a la sol·licitud de beca de la Seu electrònica
  de la UPC la documentació legal justificativa.
 • Tenir un contracte de treball a temps complet. Caldrà sol·licitar el complement adjuntant
  a la sol·licitud de beca de la Seu electrònica de la UPC la documentació legal
  justificativa.

Discapacitat: Les persones sol·licitants que pateixin una discapacitat legalment
reconeguda igual o superior al 33% també podran gaudir d’aquest complement. Per a assignarlo
es consultarà l’expedient de l’estudiant. Si per alguna raó, la persona interessada no hagués
facilitat mai aquesta informació, caldrà que faci arribar el certificat de discapacitat a través del
tràmit genèric de la Seu Electrònica de la UPC.

Diferències culturals: Els estudiants amb estatus de refugiats reconegut per la UPC també
podran ser beneficiaris d’aquest complement.

Problemes de salut: Si alguna persona pateix una malaltia física o mental no reconeguda
oficialment, també podria gaudir del complement prèvia autorització del SEPIE. El procediment
de sol·licitud del complement per a aquests estudiants s’explica l’apartat "Recolzament a la Inclusió"  del web del Servei de Gestió Acadèmica.