Comparteix:

Pagament - Pràctiques Grau i màster

El pagament s'efectuarà en dues parts:

Es tramitarà un primer pagament parcial d’aproximadament el 70% del total de l’ajut concedit quan el beneficiari acrediti:

- Haver-se incorporat en destinació i acreditar-ho amb el certificat d'incorporació corresponent.

Haver lliurat l’ordre SEPA a través de l'e-Secretaria.

- Haver informat a l'e-Secretaria el número de compte en què es vol rebre l'ajut.

- Haver signat el conveni financer. Aquest document s'ha de signar digitalment a través del portafirmes de la UPC.

- Haver lliurat l’Eramus+ Training Agreement emplenat i signat per totes les parts.

 

Un segon pagament de la resta de l’ajut que es tramitarà un cop finalitzada l’estada i quan l’estudiant hagi:

- Lliurat el certificat d’estada a través de l'e-Secretaria.

- Emplenat l’enquesta en línia que li farà arribar la Unió Europea per correu electrònic des de l'adreça: EU-CORPORATE-NOTIFICATION-SYSTEM@ec.europa.eu

- Si es produeix una diferència en les dates o els imports previstos inicialment en el conveni financer, caldrà signar digitalment una addenda que incorpori aquests canvis, a través del portafirmes de la UPC.

 

En cas que la durada final de l'estada acreditada en el certificat corresponent sigui inferior al nombre de mesos màxims finançats que consti en el conveni financer, es descomptarà del segon pagament de l’ajut la part corresponent al temps no realitzat.

Quan la diferència sigui superior a l'import pendent, l'estudiant haurà de retornar el que se li reclami des del Servei de Gestió Acadèmica. La no devolució d'aquest import implica la suspensió temporal de serveis acadèmics.

Aquestes beques es troben subjectes a la legislació fiscal vigent.

El pagament del complement per persones amb menors oportunitats dels col·lectius especificats aquí, es farà juntament amb l’ajut Erasmus+ prèvia autorització del SEPIE, si escau.