Comparteix:

2a Convocatòria Erasmus Pràctiques Tercers països no associats 2023-2024 - Grau i màster

Ajut amb l'objectiu de subvencionar les estades concedides en la modalitat "pràctiques" en una empresa o institució que tinguin com a destinació qualsevol dels tercers països no associats al programa Erasmus+ elegibles en aquesta segona convocatòria.

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:

  Estudiants de grau o màster de la UPC que vulguin fer una estada en la modalitat "pràctiques" en una empresa o institució europea dins el programa de mobilitat Erasmus+ per a pràctiques a tercers països no associats al programa (TPNAP).

 • Altres:

  Característiques de les estades

  • Tenir una durada mínima de 60 dies.
  • S'hauran de realitzar entre l’1 d’agost de 2023 i el 30 de setembre de 2024, per tant no podran començar més enllà del 30 de juny de 2024.
  • La data de finalització no pot ser anterior a l’1 de juliol de 2024.
  • L'estada podrà tenir una durada d'entre 60 i 360 dies per nivell d'estudis (grau o màster). En aquest còmput es tindrà en compte les estades de mobilitat de programes europeus anteriors.
  • Les estades han de tenir com a destinació tercers països no associats al programa de les regions 1 a 14 (llevat Suïssa), d'acord amb el nombre d'ajuts, tipologia (quadrimestral o anual) i països de destinació de cada centre.

  Consulteu els Ajuts pràctiques a tercers països no associats al programa per centre

   

  Extensió de l'estada

  Si un cop iniciada l’estada, el sol·licitant preveu que necessitarà més temps per assolir els objectius acadèmics plantejats a l’acord acadèmic (learning agreement) i aquesta ampliació de l’estada ha de ser superior a 30 dies sobre la data final prevista inicialment, caldrà que presenti una sol·licitud d’extensió.

  D’acord amb els criteris de disponibilitat pressupostària, es podran concedir extensions de les estades sense finançament (dies beca zero) sempre que la data de fi de l’extensió no superi el 30 de setembre de 2024

  Consulta el Procediment per a estendre l'estada

   

  Assegurança Obligatòria

  L'estudiant outgoing de la UPC ha de tenir, obligatòriament, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació.

  El beneficiari pot contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-Secretaria per tal que l’Oficina de Relacions Internacionals del centre el validi.

  Si, arribat el moment de la matrícula, no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.

  Per a les estades als EUA i Canadà l’assegurança obligatòria es contractarà abans de la matrícula i s'haurà de pujar el justificant a l'e-Secretaria.

  Tota la informació relativa a l’assegurança obligatòria es pot consultar al web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC.

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els i les estudiants matriculats.

   

  Documentació

   

  Document On descarregar On lliurar (signat) Descripció i models
  Ordre SEPA (si encara no s'ha lliurat) e-Secretaria > Estudiants > Les meves dades/comptes bancaris e-Secretaria
  Conveni financer Erasmus+ Signat digitalment a través del portafirmes de la UPC Documentació   
  Training Agreement (acord acadèmic de pràctiques) e-Secretaria >
  Mobilitat > Estada de mobilitat > Documentació
  e-Secretaria >
  Mobilitat > Estada de mobilitat > Documentació
  Certificat d'incorporació e-Secretaria > Mobilitat > Estada de mobilitat > Documentació e-Secretaria > Mobilitat > Estada de mobilitat > Documentació
  Certificat d'estada

   

  !!  Si l'estudiant no ha lliurat la documentació requerida en el termini de 15 dies un cop finalitzada l'estada, es revocarà l'ajut i es donarà de baixa com a participant del programa Erasmus+.

   

  Manual Test d'idioma - Plataforma EU Academy

   

  Pràctiques amb competències digitals

  Iniciativa formativa per afavorir les habilitats en ciències, tecnologia, enginyeries i matemàtiques.

  Consulta les activitats a desenvolupar i les empreses on realitzar-les.

Requisits

 • Generals:
  • Tenir la ciutadania d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. Per tant, els candidats han de tenir NIF o NIE (Número d’Identificació d’Estrangers) informat en el seu expedient acadèmic.

  • Els beneficiaris d'un ajut Erasmus+ pràctiques hauran de mantenir la condició d’estudiantat vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. A la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar les estades un cop titulades.

  • Haver estat seleccionat per l’escola o facultat de la UPC on la persona sol·licitant estigui matriculada, per realitzar una estada de pràctiques en una empresa o institució amb la raó social ubicada a un país a l’estranger durant el curs 2023-2024 dins el programa Erasmus+ pràctiques SMT, en les condicions que es recullen al punt 1 de la convocatòria.

  • És obligatòria l'existència de les figures del tutors de pràctiques al centre de la UPC on s'imparteixen els estudis de grau o màster i a l'empresa o institució on es desenvoluparan.

  • Acreditar la competència lingüística que l’empresa o institució receptora determini en el document “Erasmus+ Training Agreement”. L’acreditació es farà mitjançant el test d’idioma obligatori contemplat en el punt 9.5 d'aquesta convocatòria.

  • Les pràctiques s’hauran de desenvolupar en una empresa, centre públic o privat de recerca o altra organització de naturalesa anàloga que estigui radicada a qualsevol dels països elegibles per a les mobilitats Erasmus+ a tercers països no associats al programa (exceptuant Espanya i Suïssa).

  • Estar matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2023/2024 en la titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari en la que s'hagi adjudicat la plaça de mobilitat de pràctiques.

   

  No seran elegibles com a organitzacions d'acollida de les pràctiques:

  • Organitzacions que gestionen programes comunitaris (per a evitar possibles conflictes d’interessos i/o doble finançament).
  • Representacions diplomàtiques nacionals (ambaixades i consolats) del país d’origen de l’estudiant (és a dir, el país on es troba la institució d’origen de l’estudiant i el país d’origen de l’estudiant o del que en té la nacionalitat).

  El SEPIE posa a disposició dels sol·licitants un web on consultar ofertes de pràctiques un cop registrats: Pràctiques ofertades-SEPIE 

 • Acadèmics:

  Requisits acadèmics per a estudiants de grau i estudiants de màster

  Les pràctiques del programa Erasmus+ poden ser:

  • Curriculars → impliquen un reconeixement de crèdits a l'expedient.
  • No curriculars → no existeix reconeixement de crèdits, però es fan constar en el Suplement Europeu al Títol (SET).
 • Incompatibilitats:

  Queden exclosos d'aquesta convocatòria els estudiants:

  - de grau o màster o màster amb estades que finalitzen fins al 30 de juny de 2024 i, per tant,
  complien els requisits, pel que fa a característiques de les estades, per presentar la sol·licitud
  d’ajut en la 1a convocatòria d’ajuts Erasmus+ KA131 TPNAP per a pràctiques (curs
  2023/2024 projecte pressupost 2022/2024).

  - de grau o màster que hagin resultat beneficiaris d’un ajut de la 1a convocatòria d’ajuts
  Erasmus+ KA131 TPNAP per a pràctiques (curs 2023/2024 projecte pressupost 2022/2024).

  - de grau o màster amb un estada d'estudis o pràctiques als estats membres i associats (EM).

  - de grau o màster amb un estada d'estudis a tercers països no associats al programa (TPNAP).

  - de grau o màster amb una estada d'estudis del programa KA171.

  - de doctorat.

  - que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. El nombre de crèdits mínim superats en els estudis de grau per sol·licitar l'ajut serà de 90 ECTS.

  - d’un programa Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat o que gaudeixin d’una beca Erasmus Mundus finançada amb fons europeus.

  - que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

  Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s’atendrà al que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+ .

Sol·licitud

 • Data d'inici: 29/11/2023
 • Data fi: 30/12/2023
 • Presentació:

  La sol·licitud s'ha de formalitzar a través de la Seu Electrònica de la UPC.

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’e-Secretaria.

  El Servei de Gestió Acadèmica de la UPC validarà les sol·licituds que estiguin correctament presentades i dins del termini i rebutjarà les incorrectes o presentades fora de termini.

 • Documentació addicional:

  Erasmus +Training Agreement

  Cal lliurar-lo completament emplenat i signat (si no consta ja com a validat a l’e-Secretaria). El model està disponible al web del Servei de Gestió Acadèmica.

  Descarrega't el model

   

  Estudis universitaris estrangers previs

  Quan la persona sol·licitant estigui matriculada  per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que li ha donat accés s'hagi cursat en una universitat estrangera caldrà que aporti la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau.

  Aquesta declaració es pot fer en línia mitjançant l’enllaç següent:

  https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Equivalencia_notas_medias

  Aquesta documentació s'ha de lliurar també amb la sol·licitud.

   

  Becaris del MEyFP o del Govern Basc

  Si a més s’ha estat becari del MEyFP o del Govern Basc fora de la UPC durant el curs 2022/2023, o ho és per al curs 2023/2024, caldrà adjuntar també la credencial.

  La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.

Beca

 • Import general:

  Ajut per a allotjament i manutenció

  • 500€ mensuals per a estades a països de la regió 14 (llevat Suïssa) (16,66€ per dia quan no s’arribi al mes sencer d’estada).

  • 450€ mensuals per a estades a països de la regió 13  (15€ per dia quan no s’arribi al mes sencer d’estada).

  • 700€ mensuals per a estades a països de les regions 1 a 12 (23,33€ per dia quan no s'arribi al mes sencer d'estada).

  El grup al que correspon cada país es pot consultar aquí.

  En tot cas, l’import definitiu, d'acord amb el màxim de mesos finançats, serà el que el SEPIE determini a través de l’eina “Beneficiary Module en funció de les dates d’estada que constin a l’expedient de la persona sol·licitant. Aquest import serà consultable per la persona interessada a l’e-Secretaria de la UPC un cop concedit l’ajut.

   

  Finançament segons tipus d'estada

  Tipus d'estada Finançament(*)
  Mobilitat física amb activitats presencials. Finançament de la totalitat de l’estada d'acord amb el màxim de mesos finançats.
  Mobilitat combinada (blended mobility): combinació de períodes presencials i en línia. Per exemple, començar una activitat en línia i desplaçar-se físicament, amb posterioritat, a la institució d’acollida. Només es finançarà el període d’estada física a la institució d’acollida, sempre i quan s'arribi al mínim exigit de 60 dies d'estada física a destí.
 • Imports addicionals:

  Complements per a beneficiaris amb menors oportunitats.

 • Pagament:

  El pagament dels ajuts s'efectuarà en dues parts una vegada l'estudiant hagi aportat la documentació requerida.

  Consulteu en el següent enllaç com es tramitarà el Pagament de l'ajut.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Els beneficiaris de la beca Erasmus+ caldrà que compleixin amb la següent llista d'Obligacions.

Adjudicació

 • Criteris:

   Consulteu els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut.

 • Data de la resolució: 22/01/2024
 • Publicació de la resolució:

  Aquesta convocatòria tindrà una resolució provisional que es notificarà electrònicament als interessats abans de les 24 hores del 22 de gener de 2024. En aquesta resolució hi constaran les sol·licituds presentades.

  En el cas d’estades del quadrimestre de primavera o anuals de centres amb matrícula quadrimestral, aquesta resolució estarà condicionada a què la persona beneficiària de l’ajut formalitzi la matrícula dels crèdits mínims indicats en la convocatòria per a aquestes estades en el període de matrícula del Q2. Si un cop finalitzat el període de matrícula del centre, no s’ha realitzat la matrícula, es revocarà l'ajut.

  A la resolució provisional s’especificarà la data de la resolució definitiva.

  Les resolucions provisionals i definitives es notificaran electrònicament als interessats.

 • Al·legacions:

  Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions en el termini que s’especifiqui a la mateixa resolució. Les al·legacions s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC a través de l’enllaç que es publicarà a la resolució provisional.

  La resolució definitiva exhaurirà la via administrativa i davant d'aquesta es podrà interposar un recurs de reposició o un recurs contenciós administratiu en els terminis que marca la llei.

Més informació

 • Normativa:

  Text de la 2ª convocatòria Erasmus+ KA131 Pràctiques - Tercers països no associats al programa. Projecte 2023-25.

  Resolució de rectificació de la 2ª convocatòria

  • Els sol·licitants d'ajuts queden informats que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

   Consulteu el Tractament de dades personals.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial