Vés al contingut (premeu Retorn)

Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris dels ajuts es comprometen a:

 

 • Acord financer: el Servei de Gestió Acadèmica facilitarà el model a les persones beneficiàries.
 • Lliurar a l'Oficina de Relacions Internacionals gestora
 • El document ha de ser l'original
 • El Servei de Gestió Acadèmica facilitarà el model d'acord acadèmic a les persones beneficiàries

 • Signat per l'estudiant, centre d'origen i centre de destinació
 • Lliurar a l'Oficina de Relacions Internacionals gestora mitjançant l'esecretaria, apartat Mobilitat/Estada mobilitat, pestanya documentació.
 • Només en el cas que l'ordre SEPA no consti com a vigent
 • Document disponible l’e-secretaria, apartat "Estudiants"/"Les meves dades"/"Comptes bancaris"/"Afegir un compte"
 • Signat pel titular del compte bancari
 • Compte en el que es vol percebre l'ajut
 • Accedir a l'e-secretaria, apartat Mobilitat/Estada de mobilitat, pestanya Dades de mobilitat i afegir número IBAN.
 • Disposar d'una assegurança que garanteixi, com a mínim, les prestacions següents:

- L’atenció sanitària, incloses les proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.

- Cobertura per accidents en el país de destinació.

- Repatriació en cas de defunció.

 • Pots contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-secretaria, on l’Oficina de Relacions Internacionals el validarà. Si arribat el moment de la matrícula no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.

-En iniciar l'estada: Certificat d'incorporació word_icon pdf Icon

-En finalitzar l'estada: Certificat d'estada word_icon pdf Icon

 • Lliurar els 2 certificats a la Oficina de Relacions Internacionals gestora mitjançant l'esecretaria, apartat Mobilitat/Estada de mobilitat, pestanya documentació
 • Signats i segellats
 • El beneficiari es compromet a respectar la normativa de la institució de destinació, així com la legislació general del país d’estada.
 • El beneficiari es compromet a retornar l’import íntegre o proporcional de l’ajut concedit en cas de renúncia total o parcial o d’escurçament del període d'estada sense existir causa de força major, així com en aquells casos en el que existeixi una errada de càlcul dels imports a percebre.
 • La no devolució d'aquests imports implica la suspensió temporal de serveis acadèmics.