Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Mobilitat / Erasmus+ Estudis resta de països - Xile

Erasmus+ Estudis resta de països - Xile

Ajut amb l'objectiu de subvencionar estades a qualsevol Institució d'Educació Superior dels països associats al programa Erasmus+ (no comunitaris)

Informació general


 • Organisme responsable:

  CofinanciadoEN.png

 • Destinataris:

  Estudiants de grau de la UPC

 • Altres:

  Característiques de l'estada

  • L’estada amb presència física a les institucions de destí s’haurà de desenvolupar entre l’1 d’octubre de 2021 i el 31 de maig de 2022.
  • L’estada haurà de tenir, com a norma general, entre 90 i 150 dies malgrat que poden ser superiors sempre i quan no es superi el màxim permès (360 dies d’estada per nivell d’estudis tenint en compte les estades de mobilitat de programes europeus anteriors.)

  Beques convocades

  Institució de destíEstudiants outgoing
  Universidad de Concepción

  2

  *La institució de destinació no té l’obligació d’acollir l'estudiant proposat per la UPC, per la qual cosa, la concessió quedarà condicionada a aquesta acceptació.

   

  Assegurança Obligatòria

  Com a estudiant outgoing de la UPC has de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació.

  Pots contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-secretaria, on l’Oficina de Relacions Internacionals el validarà.

  Si arribat el moment de la matrícula no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.

  Tota la informació relativa a l’assegurança obligatòria es pot consultar al web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats.

   

  Documentació

   

  DocumentOn descarregarOn lliurar (signat)Descripció i models
  Acord financer

   

  L'SGA facilitarà el model del document als beneficiaris

   ORI

   

   

   

  Documentació
  Learning Agreement

   

  Esecretaria >Mobilitat/Estada de mobilitat >Documentació
  Certificat d'incorporació Esecretaria >Mobilitat/Estada de mobilitat >Documentació
  Certificat d'estada

   

Requisits


 • Generals:
  • Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència o de residència per estudis a Espanya vigent durant el període de l’estada. A més, caldrà disposar de DNI o de NIE.
  • Tenir concedida una plaça de mobilitat dins l’acció KA107 modalitat estudis a la Universidad de Concepción per al curs 2021/2022, sempre i quan l’estada es desenvolupi dins de les dates d’inici i finalització establertes a la convocatòria.
  • Tenir l'acceptació de la universitat de destí
 • Acadèmics:
  • Estar matriculat en el curs 2021/2022 de 20 crèdits en modalitat de “mobilitat” en una titulació oficial de la UPC de grau durant el quadrimestre en el que es desenvolupi l’estada.
  • Aquest mínim no serà d’aplicació quan es tracti dels últims crèdits per a la finalització d’estudis o hi hagi crèdits pendents de compensar en avaluació curricular. En aquests casos, el mínim a matricular serà de 12 crèdits en modalitat de “mobilitat”.
  • Estar al corrent de pagament de la matrícula

   

 • Incompatibilitats:

  Queden exclosos d’aquesta convocatòria:

  - Els estudiants de màster i doctorat.

  - Els estudiants que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre de crèdits mínim superats en els estudis de grau per sol·licitar l’ajut serà de 90 crèdits.

  - Els estudiants d’un programa Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat o que gaudeixin d’una beca Erasmus Mundus finançada amb fons europeus.

  - Els estudiants que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

   

  No està permès gaudir de cap altre ajut finançat amb fons europeus o que estigui expressament declarat com a incompatible

  Per tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s'atendrà el que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+ per a estudiants.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 13/10/2021
 • Data fi: 31/10/2021
 • Presentació:

  Termini presentació sol·licituds finalitzat

  El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà a les 24 hores del 31 d’octubre de 2021.

  La sol·licitud s’ha de formalitzar a través de la seu electrònica de la UPC a través de l’enllaç següent: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Sol-licitud-Beca-ERASMUS_estudis

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’e-secretaria.

Beca


 • Import general:

  Ajut de viatge

  País de destíImport
  Xile

  1.500€

  Ajut per allotjament i manutenció

  - 700€ mensuals amb un màxim de 5 mesos (150 dies).

  En tot cas, l’import a percebre és el calculat per la Mobility Tool i constarà a l’e-secretaria de la persona beneficiària.

   

  • Els participants del programa dins l’acció KA107 no han d’abonar cap import en concepte de matrícula, accés a laboratoris o la biblioteca. No obstant això, la institució de destí podrà exigir el pagament de determinades taxes per altres conceptes: afiliació a sindicats d’estudiants, material específic o altres serveis o productes que els estudiants locals estiguin obligats a pagar.
 • Durada de l’ajut:

  Si ets beneficiari, gaudiràs d'un ajut que, en funció de la durada de la teva estada, pot arribar fins als 150 dies.

 • Pagament:

  El pagament de l'ajut es tramitarà en dues parts una vegada hagis justificat que has aportat la documentació requerida

  Consulta com acreditar la incorporació i el final de l'estada

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Com a beneficiari de la beca Erasmus+ caldrà que entreguis documentació i contestis l'enquesta.

  Consulta el llistat complet d'Obligacions

Adjudicació


 • Criteris:

  La selecció dels beneficiaris es farà en base a la nota d’expedient, tenint en compte totes les notes, que consti a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds

  En cas d’empat, es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats del pla d’estudis i es prioritzarà la sol·licitud amb un percentatge més alt de la titulació en el moment de finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds.

 • Data de la resolució: 15/11/2021
 • Publicació de la resolució:

  Resolució provisional publicada el 4 de novembre de 2021

  Resolució definitiva publicada el 16 de novembre de 2021:

   

  Les resolucions es notificaran electrònicament als interessats.

 • Al·legacions:

  Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions fins a les 24 hores del dia 10 de novembre de 2021

  Les al·legacions s’hauran de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC:

   https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Al-legacions-Beca-ERASMUS

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i la setmana de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial