Vés al contingut (premeu Retorn)

Erasmus Pràctiques països UE 2019/20

Ajut amb l'objectiu de subvencionar les estades en pràctiques en una empresa o institució radicada a qualsevol dels països elegibles per a les mobilitats Erasmus+

Informació general


 • Organisme responsable:

  CofinanciadoEN.png

 • Destinataris:

   Estudiants de grau, màster i doctorat de la UPC que vulguin fer una estada en pràctiques en una empresa o institució europea dins el programa Erasmus+

 • Altres:

  Característiques de l'estada

  • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l'1 de juny de 2019 i 30 d'agost de 2020.
  • Poden tenir una durada d'entre 60 i 360 dies per cicle d'estudis, descomptant els dies ja gaudits en convocatòries Erasmus anteriors.
  • Només es podran fer estades de fins a 360 dies per nivell d’estudis: grau/màster/doctorant. En aquest còmput es tindran en compte les estades de mobilitat de programes europeus anteriors. Aquest límit serà de 720 dies pels estudis del Grau en Arquitectura (pla 2010).

   

  Extensió de l'estada

  Si vols ampliar la durada de la teva estada més de 30 dies sobre el previst cal demanar extensió.

  Procediment per a extendre l'estada

   

  Assegurança Obligatòria

  Com a estudiant outgoing de la UPC has de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació. Si en el moment de la matrícula no has lliurat un certificat  a través de la e-secretaria o el centre no l'ha validat, se't cobrarà juntament amb l'import dels crèdits. Consulta les cobertures de la  pòlissa d'assegurança OnCampus.

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats.

   

   

  Documentació


  DocumentOn descarregarOn lliurar (signat)Descripció i models
  Acord financer

   

   

  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

  Original al centre

   

   

   

  Documentació

  Training Agreement

  Esecretaria >

  Mobilitat/"Estada de mobilitat >

  Documentació

  Certificat d'incorporació
  Certificat d'estada

   

  Test d'idioma - Online Linguistic Support (OLS)

   

  Pràctiques amb competències digitals

  Iniciativa formativa per afavorir les habilitats en ciències, tecnologia, enginyeries i matemàtiques

  Consulta les activitats a desenvolupar i les empreses on realitzar-les

Requisits


 • Generals:
  • Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència per estudis a Espanya vigent durant el període de l’estada. A més, hauràs de disposar de DNI o NIE.
  • Haver estat seleccionat pel teu centre UPC o unitat de gestió del doctorat de la UPC, per realitzar una estada de pràctiques en una empresa o institució a l’estranger durant el curs 2019-2020 dins el programa Erasmus+ pràctiques SMT. Consulta els països participants
  • Acreditar la competència lingüística que l’empresa receptora determini en el document “Erasmus Training Agreement”. L’acreditació es farà mitjançant el test d’idiomes obligatori contemplat a la convocatòria.
  • Les pràctiques s’hauran de desenvolupar en una empresa, centre públic o privat de recerca o altra organització d’anàloga naturalesa que estigui radicada a qualsevol dels països elegibles per a les mobilitats Erasmus+ (exceptuant Espanya).
 • Acadèmics:

  Requisits per a estudiants de grau i estudiants de màster

  Requisits per a doctorands

  Tutories

   

  Les pràctiques del programa Erasmus+ poden ser:

  • curriculars → el treball realitzat es reconeixerà en crèdits a l'expedient
  • no curriculars → es faran constar en el Suplement Europeu al Títol (SET)

  Recorda: En cas de fer pràctiques curriculars, si demanes una extensió de l’estada, caldrà ajustar el mínim de crèdits del que s’haurà de matricular.

 • Incompatibilitats:

  Si ets beneficiari d’un ajut Erasmus+ pràctiques cal que mantinguis la condició d’estudiant matriculat a la UPC durant tot el període de l’estada.

  A la UPC no es donaran ajuts a les persones que:

  - Tinguin previst realitzar les estades en pràctiques un cop titulades.

  - Cursin una doble titulació i durant la seva estada de mobilitat no estaran matriculats a la UPC.

  - Siguin estudiants incoming.

   

   

   

  Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s’atendrà al que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+ .

Sol·licitud


 • Data d'inici: 05/09/2019
 • Data fi: 30/06/2020
 • Presentació:

  La sol·licitud s'ha de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’esecretaria.

 • Documentació addicional:

  Doctorands

  Si ets doctorant, a la teva esecretaria s’activarà el “Document d’activitats del Doctorand (DAD)” per tal que puguis entregar una còpia actualitzada d’aquest.

   

  Estudis universitaris estrangers previs

  Si et matricules per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que t’ha donat accés l'has cursat en una universitat estrangera caldrà que aportis la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau.

  Aquesta declaració es pot fer online mitjançant l’enllaç següent: https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html

   

  Una vegada rebuda la sol·licitud s'habilitaran els documents corresponents a l’e-secretaria perquè els puguis lliurar.

   

   

   

  La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria

Beca


 • Import general:

   Consulta la Taula d'imports segons els països i paràmetres del càlcul

 • Imports addicionals:

  Complements per a beneficiaris amb una situació econòmica desfavorable

  Els estudiants de grau i màster que van ser becaris del Ministeri d'Educació o del Govern Basc durant el curs 2019/2019 poden gaudir d’un complement que serà de 200€. Aquest complement és incompatibles amb el complement per pràctiques (100€).

  Si es va ser becari del Ministeri d'Educació a la UPC no caldrà fer cap sol·licitud explícita ja que aquesta informació serà comprovada pel Servei de Gestió Acadèmica. Si es va gaudir de beca Ministeri d'Educació a qualsevol altra universitat o centre educatiu o es va gaudir de beca del Govern Basc, caldrà sol·licitar el complement a través de la plataforma DemanaSGA aportant una còpia de la credencial.

  El pagament del complement per a situacions desfavorables es farà juntament amb l'ajut Erasmus+

   

  Necessitats Educatives Especials

  La SEPIE contempla un programa especial d'ajuts per a aquells estudiants amb necessitats especials.

  Consulta el procediment i els requisits per poder accedir a aquests ajuts

 • Durada de l’ajut:

  Estudis de grau i màster

  Si les pràctiques són curriculars (impliquen un reconeixement de crèdits) s’abonarà la totalitat de l’estada sempre i quan no es superi el màxim de dies que estableix la convocatòria.

  Si les pràctiques són no curriculars (no existeix reconeixement de crèdits) es finançarà un màxim de 3 mesos.

   

  Estudis de doctorat

  S’abonarà la totalitat de l’estada sempre i quan no es superi el màxim de mesos que estableix la convocatòria

 • Pagament:

   El pagament de l'ajut es tramitarà en dues parts una vegada hagis justificat que has aportat la documentació requerida

  Consulta com acreditar la incorporació i el final de l'estada

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Com a beneficiari de la beca Erasmus+ caldrà que entreguis documentació, realitzis els test d'idioma i contestis l'enquesta.

  Consulta el llistat d'Obligacions

Adjudicació


 • Criteris:

   Consulta els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut.

 • Publicació de la resolució:

  Les sol·licituds presentades seran estudiades i resoltes, com a màxim, l’últim dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. En aquesta resolució parcial hi constaran totes les sol·licituds presentades durant el mes anterior.

  Consulta el resultat de la teva sol·licitud

 • Al·legacions:

   Les al·legacions contra la resolució provisional s'han de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció al públic és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores