Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Mobilitat / Erasmus Pràctiques països UE 2020/21

Erasmus Pràctiques països UE 2020/21

Ajut amb l'objectiu de subvencionar les estades en pràctiques en una empresa o institució radicada a qualsevol dels països elegibles per a les mobilitats Erasmus+

Informació general


 • Organisme responsable:

  CofinanciadoEN.png

 • Destinataris:

  Estudiants de grau, màster o doctorat de la UPC que vulguin fer una estada en pràctiques en una empresa o institució europea dins el programa Erasmus+

 • Altres:

  Característiques de l'estada

  • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l'1 de juny de 2020 i 30 d'agost de 2021.
  • Poden tenir una durada d'entre 60 i 360 dies per cicle d'estudis, descomptant els dies ja gaudits en convocatòries Erasmus anteriors.
  • Les estades d’un quadrimestre podran ser, de com a màxim, 210 dies.

  • Es consideraran estades del quadrimestre de tardor aquelles que finalitzin abans de l’1 d’abril.

  • Es consideraran estades del quadrimestre de primavera, aquelles que comencin més tard de l’1 de gener

   

   

  Extensió de l'estada

  Si vols ampliar la durada de la teva estada més de 30 dies sobre el previst cal demanar extensió.

  Procediment per a extendre l'estada

   

  Assegurança Obligatòria

  Com a estudiant outgoing de la UPC has de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació.

  Pots contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-secretaria, on l’Oficina de Relacions Internacionals/Oficina gestora del programa de doctorat el validarà.

  Si arribat el moment de la matrícula no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.

  Tota la informació relativa a l’assegurança obligatòriaes pot consultar al web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats.

   

  Documentació


  DocumentOn descarregarOn lliurar (signat)Descripció i models
  Acord financer

   

   

  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

  Original al centre o

  signat electònicament per

  l'esecretaria

   

   

   

  Documentació

  Training Agreement

  Esecretaria >

  Mobilitat/"Estada de mobilitat >

  Documentació

  Certificat d'incorporació
  Certificat d'estada
  Clàusula de contingència

   

  Test d'idioma - Online Linguistic Support (OLS)

   

  Pràctiques amb competències digitals

  Iniciativa formativa per afavorir les habilitats en ciències, tecnologia, enginyeries i matemàtiques

  Consulta les activitats a desenvolupar i les empreses on realitzar-les

Requisits


 • Generals:
  • Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. A més, hauràs de disposar de DNI o NIE.
  • Hauràs de mantenir la condició d’estudiant vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. En conseqüència, a la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar les estades en pràctiques un cop titulades.
  • Haver estat seleccionat pel teu centre UPC o unitat de gestió del doctorat de la UPC, per realitzar una estada de pràctiques en una empresa o institució a l’estranger durant el curs 2020/21 dins el programa Erasmus+ pràctiques SMT. Consulta els països participants.
  • Acreditar la competència lingüística que l’empresa receptora determini en el document “Erasmus Training Agreement”. L’acreditació es farà mitjançant el test d’idiomes obligatori contemplat a la convocatòria.
  • Les pràctiques s’hauran de desenvolupar en una empresa, centre públic o privat de recerca o altra organització d’anàloga naturalesa que estigui radicada a qualsevol dels països elegibles per a les mobilitats Erasmus+ (exceptuant Espanya).
 • Acadèmics:

  Requisits per a estudiants de grau i estudiants de màster

  Requisits per a doctorands

  Tutories

   

  Les pràctiques del programa Erasmus+ poden ser:

  • curriculars → el treball realitzat es reconeixerà en crèdits a l'expedient
  • no curriculars → es faran constar en el Suplement Europeu al Títol (SET)

  Recorda: En cas de fer pràctiques curriculars, si demanes una extensió de l’estada, caldrà ajustar el mínim de crèdits del que s’haurà de matricular.

 • Incompatibilitats:

  Si ets beneficiari d’un ajut Erasmus+ pràctiques cal que mantinguis la condició d’estudiant matriculat a la UPC durant tot el període de l’estada.

  Queden exclosos de la convocatòria:

  - els estudiants que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre de crèdits mínim superats en aquests estudis per sol·licitar l’ajut serà de 90 crèdits.

  - els estudiants d’un programa Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat o que gaudeixin d’una beca Erasmus Mundus finançada amb fons europeus

  - els estudiants que tinguin previst realitzar les estades en pràctiques un cop titulades.

  - els estudiants que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

   

   

   

  Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s’atendrà al que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+ .

Sol·licitud


 • Data d'inici: 17/07/2020
 • Data fi: 30/06/2021
 • Presentació:

  Termini presentació sol·licituds finalitzat

  La sol·licitud s'ha de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’esecretaria.

 • Documentació addicional:

  Training Agreement

  Si no consta com a validat a l’e-secretaria per l’Oficina de Relacions Internacionals del centre/Oficina gestora del programa de doctorat, amb la sol·licitud s’ha de lliurar una còpia el Erasmus Training Agreement completament emplenat i signat.

  El model de Erasmus Training Agreement és diferent per a les persones matriculades a grau o màster i per a les matriculades al doctorat

   

  Doctorands

  Si ets doctorant, a la teva esecretaria s’activarà el “Document d’activitats del Doctorand (DAD)” per tal que puguis entregar una còpia actualitzada d’aquest.

   

  Estudis universitaris estrangers previs

  Si et matricules per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que t’ha donat accés l'has cursat en una universitat estrangera caldrà que aportis la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau.

  Aquesta declaració es pot fer online mitjançant l’enllaç següent: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/202057/ficha/202057.html

   

  Una vegada rebuda la sol·licitud s'habilitaran els documents corresponents a l’e-secretaria perquè els puguis lliurar.

   

  Becaris del MeyFP o del Govern Basc

  Si a més s’ha estat becari del MEyFP o del Govern Bas durant el curs 2019/2020 fora de la UPC, caldrà adjuntar també la credencial a la sol·licitud.

   

   

  La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria

Beca


 • Import general:

   Consulta la Taula d'imports segons els països i paràmetres del càlcul

   

  Finançament segons tipus d'estada

  Tipus d'estadaFinançament
  Mobilitat física amb activitats presencials

   

   

  Finançament de la totalitat de l’estada

  Mobilitat física amb “blended learning”: combinacions d’activitats presencials i online
  Mobilitat física amb la realització de la totalitat de les activitats online estant al país de destinació
  Mobilitat combinada (blended mobility): combinació de períodes presencials i online. Per exemple, començar una activitat online i desplaçar-se físicament, amb posterioritat, a la institució d’acollida Només es finançarà el període d’estada física a la institució d’acollida
 • Imports addicionals:

  Complements per a beneficiaris amb una situació econòmica desfavorable 

  Consulta l'import i condicions del complement

   

  Necessitats Educatives Especials

  La SEPIE contempla un programa especial d'ajuts per a aquells estudiants amb necessitats especials.

  Consulta el procediment i els requisits per poder accedir a aquests ajuts

 • Durada de l’ajut:

  Estudis de grau i màster

  Si les pràctiques són curriculars (impliquen un reconeixement de crèdits) s’abonarà la totalitat de l’estada sempre i quan no es superi el màxim de dies que estableix la convocatòria.

  Si les pràctiques són no curriculars (no existeix reconeixement de crèdits) es finançarà un màxim de 3 mesos.

   

  Estudis de doctorat

  S’abonarà la totalitat de l’estada sempre i quan no es superi el màxim de mesos que estableix la convocatòria

 • Pagament:

   El pagament de l'ajut es tramitarà en dues parts una vegada hagis justificat que has aportat la documentació requerida

  Consulta com acreditar la incorporació i el final de l'estada

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Com a beneficiari de la beca Erasmus+ caldrà que entreguis documentació, realitzis els test d'idioma i contestis l'enquesta.

  Consulta el llistat d'Obligacions

Adjudicació


 • Criteris:

   Consulta els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut.

 • Publicació de la resolució:

  Les sol·licituds presentades seran estudiades i resoltes, com a màxim, l’últim dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud. En aquesta resolució parcial hi constaran totes les sol·licituds presentades durant el mes anterior.

  La resolució es notificarà electrònicament a la persona interesada.

  Consulta el resultat de la teva sol·licitud

 • Al·legacions:

  Contra les resolucions parcials es podran presentar al·legacions en el termini que fixi cada una d'elles.

  Les al·legacions s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC a través de l’enllaç que es publicarà a la resolució provisional.

  Les al·legacions que siguin considerades s’inclouran en la següent resolució parcial o en la final, si s’escau

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig). Tarda del dimarts 18 de gener tancat


Setmana Santa, el mes d'agost i del 24 al 7 de gener el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial