Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / BEQUES / Beques Mobilitat / Erasmus Estudis als Tercers països no associats 2022-23. Grau i màster

Erasmus Estudis als Tercers països no associats 2022-23. Grau i màster

Ajut amb l'objectiu de subvencionar estades acadèmiques en alguna de les Institucions d'Educació Superior dels tercers països no associats al Programa Erasmus objecte d'aquesta convocatòria

Informació general


 • Organisme responsable:

  Logo Erasmus proj 2021

 • Destinataris:

   Estudiants de grau o màster de la UPC

 • Altres:

  Aquesta convocatòria es finançarà amb els fons econòmics del pressupost per al projecte 2021/2023.

  Característiques de l'estada

  • Durada mínima de 60 dies.

  • S'han de realitzar entre l'1 de juny de 2022 i el 30 de setembre de 2023. Per tant, les estades no podran començar més enllà del 31 de juliol de 2023,

  • Destinació: Les estades han de tenir com a destinació les universitats amb acords bilaterals TPNAP (tercers països no associats al programa) signats per cada centre.

     Consulta el llistat amb els acords per centre

   

   El programa Erasmus contempla un màxim de 360 dies d’estada per nivell d’estudis: grau o màster. En aquest còmput es tindran en compte les estades de mobilitat de programes europeus anteriors.

  Les estades que comencin a partir de l’1 de gener de 2023 només podran gaudir d’un ajut de 210 dies com a màxim.


  Extensió de l'estada

  Si vols ampliar la durada de la teva estada més de 30 dies sobre el previst cal demanar extensió.

  Consulta el Procediment per a estendre l'estada. Aquesta descripció és general però cal tenir en compte el dead line del projecte que finança les estades.

   

  Assegurança Obligatòria

  Com a estudiant outgoing de la UPC has de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació.

  Pots contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-secretaria, on l’Oficina de Relacions Internacionals el validarà.

  Si arribat el moment de la matrícula no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.

  En les estades als EUA i Canadà l’assegurança obligatòria es contractarà abans de la matrícula i pujarà el justificant a l'escretaria.

  Tota la informació relativa a l’assegurança obligatòria es pot consultar al web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats.

   

  Documentació


  DocumentOn descarregarOn lliurar (signat)Descripció i models
  Acord financer

   

   

  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

   Consulta el teu centre

   

   

   

   Documentació

  Learning Agreement

   

  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

  Certificat d'incorporació
  Certificat d'estada

   

  Test d'idioma - Plataforma EU Academy

   

Requisits


 • Generals:
  • Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. A més, disposar de DNI o de NIE.

  • Haver estat seleccionat per l’escola o facultat de la UPC on la persona sol·licitant estigui matriculada, per realitzar una estada per estudis durant el curs 2022/2023 dins el programa Erasmus+ estudis a les universitats de destí dels tercers països no associats al programa amb les que el centre té signats acords bilaterals Erasmus+ en les condicions que es recullen a l'apartat 1 de la convocatoria

  • Estar matriculat i al corrent de pagament

  • Com a beneficiari de l'ajut hauràs de mantenir la condició d’estudiant vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. En conseqüència, a la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar les estades un cop titulades

 • Acadèmics:

  Cal que estiguis matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2022/2023 en una titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari i en modalitatmobilitat”, d’un nombre de crèdits mínim segons el cas.

  Consulta els Requisits de matrícula

  Recorda: Si demanes una extensió de l’estada, caldrà ajustar el mínim de crèdits dels que t’hauràs de matricular.

 • Incompatibilitats:

  Queden exclosos d'aquesta convocatòria els estudiants:

  - Els estudiants de grau o màster amb una estada en pràctiques.

  - Els estudiants de doctorat.

  - Els estudiants que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre de crèdits mínim superats en els estudis de grau per sol·licitar l’ajut serà de 90 crèdits.

  - Els estudiants d’un programa Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat o que gaudeixin d’una beca Erasmus Mundus finançada amb fons europeus.

  - Els estudiants que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

Sol·licitud


 • Data d'inici: 08/02/2023
 • Data fi: 26/02/2023
 • Presentació:

  La sol·licitud s'ha de presentar a través de la Seu Electrònica de la UPC

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’esecretaria.

  L'escola o facultat on s'ha matriculat l'estudiant, validarà les sol·licituds si s'han presentat correctament i dins del termini.

 • Documentació addicional:

  !!  Per presentar la sol·licitud de beca no és necessari tenir cap document entregat a l’e-secretaria llevat del comprovant de la sol·licitud i, si escau, la documentació que s’indica al paràgraf següent:

  Estudis universitaris estrangers previs

  Si et matricules per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que t’ha donat accés l'has cursat en una universitat estrangera caldrà que aportis la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau.

  Aquesta declaració es pot fer online mitjançant l’enllaç següent: 

  https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha/203615.html

  Becaris del MEyFP o del Govern Basc

  Si a més s’ha estat becari del MEyFP o del Govern Basc durant el curs 2021/2022 fora de la UPC, caldrà adjuntar també la credencial a la sol·licitud.

Beca


 • Import general:

  Ajut per a allotjament i manutenció

  • 310€ mensuals per al Regne Unit (10,33€ per dia quan no s’arribi al mes sencer
   d’estada).

  • 700€ mensuals per a la resta de països (23,33€ per dia quan no s’arribi al mes sencer
   d’estada).

  Finançament segons tipus d'estada

  Tipus d'estadaFinançament*
  Mobilitat física amb activitats presencials

  Finançament de la totalitat de l’estada

  Mobilitat combinada (blended mobility): combinació de períodes presencials i online. Per exemple, començar una activitat online i desplaçar-se físicament, amb posterioritat, a la institució d’acollida Només es finançarà el període d’estada física a la institució d’acollida

  * sempre i quan s’arribi al mínim exigit de 60 dies d’estada física a destí.

 • Imports addicionals:

  Complements per a beneficiaris amb menors oportunitats

 • Durada de l’ajut:

  El programa garanteix que els beneficiaris de la convocatòria gaudiran d’un ajut que, en funció de la durada de les seves estades de mobilitat, pot arribar fins al 210 dies.

  No obstant això, si l’estada és més llarga i hi ha disponibilitat pressupostària, es podrien finançar més dies.

 • Pagament:

  El pagament de l'ajut es tramitarà en dues parts una vegada hagis justificat que has aportat la documentació requerida

  Consulta com acreditar la incorporació i el final de l'estada

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Com a beneficiari de la beca Erasmus+ caldrà que entreguis documentació, realitzis el test d'idioma inicial i contestis l'enquesta.

  Consulta el llistat d'Obligacions

Adjudicació


 • Criteris:

   Consulta els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut

 • Data de la resolució: 30/03/2023
 • Publicació de la resolució:

  La convocatòria es resoldrà provisionalment i es notificarà electrònicament als interessats abans de les 24 hores del 30 de març de 2023.

  La resolució es notificarà electrònicament als estudiants interessats.

  A la resolució provisional també s’especificarà la data de la resolució definitiva.

 • Al·legacions:

  Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions en el termini que s’especifiqui a la mateixa resolució. Les al·legacions s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC a través de l’enllaç que es publicarà a la resolució provisional.

   La resolució definitiva exhaurirà la via administrativa i davant d'aquesta es podrà interposar un recurs de reposició o un recurs contenciós  administratiu en els terminis que marca la llei

Més informació


 • Normativa:

  Text de la convocatòria Erasmus+ Estudis KA131 Tercers països no associats al programa Erasmus+. Projecte 2021

   

  Per tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s'atendrà el que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+ per a estudiants.

  • Els sol·licitants d'ajuts queden informats que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

   Tractament de dades personals

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial