Priorització i selecció de candidats

El procés de selecció tindrà com a límit el nombre d'ajuts i tipologia (quadrimestral o anual) per a cada destinació indicades en el punt 1 de la present convocatòria. En el cas que el nombre de sol·licituds rebudes que reuneixin tots els requisits superi el nombre d'ajuts de cada tipologia i destinació del centre, es procedirà a ordenar les sol·licituds per a cada tipologia (quadrimestral o anual), universitat o grup d'universitats de destinació, per puntuació descendent. La puntuació s'obtindrà de la manera següent:

Nota expedient / Nota titulats 

- Nota de l'expedient:

  • La nota que consti a l’expedient a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds (30 de setembre de 2023), tenint en compte totes les notes: aprovades i suspeses.

  • En el cas dels i les estudiants de màster de nou accés, sense cap assignatura avaluada, es tindrà en compte la nota de l’expedient d’accés. Quan s’accedeixi a un estudi de màster sense haver finalitzat el grau, la nota serà la que consti a l’expedient d’accés al màster en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  • Si l’estudi d’accés al màster és estranger es considerarà la nota que consti a la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació referida al punt 6 de la convocatòria.

- Nota dels titulats:

  • Dels titulats en els tres últims cursos de l'estudi en el que la persona sol·licitant està matriculada.

  • Quan no hi hagi dades dels titulats en els darrers tres cursos, es farà amb la informació disponible fins el moment, ja sigui la nota dels titulats encara que només sigui una promoció o, si no n’hi ha, la dels titulats en l’estudi que ha estat substituït pel que fa el sol·licitant.

  • En aquells casos en els que cap de les opcions sigui possible, es tindrà en compte la nota dels estudiants matriculats en el mateix estudi.

En cas d’empat es valorarà el major nombre de crèdits superats com a element diferenciador:

  • Quan els empatats siguin del mateix cicle d’estudi, es prioritzarà en primer lloc qui més crèdits superats tingui en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

  • Quan l’empat es produeixi entre un estudiant de grau i un de màster, es prioritzarà qui tingui el major percentatge de crèdits superats en relació al total de crèdits de la titulació.

Amb l’objectiu que els ajuts Erasmus+ abastin al major nombre de persones, en el procés de priorització de les sol·licituds d’aquesta convocatòria, els estudiants que tinguin concedit una ajut Erasmus+ estudis o pràctiques en les convocatòries d’ajuts a estats membres i associats del curs 2023-2024, aniran al darrere de les sol·licituds dels estudiants que no tinguin cap ajut Erasmus+ concedit en aquest curs acadèmic.