Complements per a beneficiaris amb menors oportunitats

1. Els estudiants de grau i màster que han estat becaris del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEyFP) o del Govern Basc durant el curs 2022/2023 o 2023/2024 poden gaudir d’un complement de 250€ mensuals pel màxim de mesos finançats o la part proporcional per dies.

 

Si es va ser becari del MEyFP a la UPC no caldrà fer cap sol·licitud explícita ja que aquesta informació serà comprovada pel Servei de Gestió Acadèmica. Si es va gaudir de beca MEyFP a qualsevol altre universitat o centre educatiu o es va gaudir de beca del Govern Basc, caldrà sol·licitar el complement adjuntant a la sol·licitud de la Seu Electrònica de la UPC, la credencial de beca.

 

2. Les persones sol·licitants que pateixin una discapacitat legalment reconeguda també podran gaudir d’aquest complement. Per a assignar-lo es consultarà l’expedient de l’estudiant. Si per alguna raó, la persona interessada no hagués facilitat mai aquesta informació, caldrà que faci arribar el certificat de discapacitat a través del tràmit genèric de la Seu Electrònica de la UPC.

 

3. Els i les estudiants amb estatus de refugiats reconegut per la UPC també podran ser beneficiaris d’aquest complement.

 

El pagament del complement per persones amb menors oportunitats de tots aquests col·lectius es farà juntament amb l’ajut Erasmus+.

  

Si alguna persona pateix una malaltia física o mental no reconeguda oficialment, també podria gaudir del complement prèvia autorització del SEPIE. El procediment de sol·licitud del complement per a aquests estudiants s’explica a l’apartat "Recolzament a la Inclusió" del web del Servei de Gestió Acadèmica.