Obligacions dels beneficiaris

Els beneficiaris dels ajuts es comprometen a:

 • Conveni financer disponible a l'e-Secretaria. Aquest s'ha de signar digitalment a través del portafirmes de la UPC.
 • Extensió: si durant la mobilitat l'estudiant decideix ampliar la seva estada més de 30 dies, serà necessari:

- Fer una sol·licitud expressa via la Seu Electrònica de la UPC.

- Aquesta petició s'ha de fer, com a màxim, 30 dies abans de la data de fi prevista.

- Consulteu el Procediment per a estendre l'estada.

Si es produeix una diferència en les dates o els imports previstos inicialment en el conveni financer, caldrà signar digitalment una addenda que incorpori aquests canvis, a través del portafirmes de la UPC.

 • Model d'acord acadèmic disponible a l'e-Secretaria, apartat Mobilitat/Estada de mobilitat.
 • Signat per l'estudiant, centre d'origen i centre de destinació.
 • Lliurar a través de l'e-Secretaria.

 • Només en el cas que l'ordre SEPA no consti com a vigent.
 • Document disponible l’e-Secretaria, apartat "Estudiants/Les meves dades/Comptes bancaris".
 • Signat pel titular del compte bancari.
 • Lliurar a través de l'e-Secretaria.

 • Informar el compte en el que es vol percebre l'ajut.
 • Accedir a l'e-Secretaria, apartat "Estudiants/Mobilitat/Estada de mobilitat", pestanya "Dades de mobilitat" i afegir número IBAN.

 • Disposar obligatòriament d'una assegurança que garanteixi, com a mínim, les prestacions següents:

- L’atenció sanitària, incloses les proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques.

- Cobertura per accidents en el país de destinació.

- Repatriació en cas de defunció.

 • L'estudiant pot contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-Secretaria per tal que l’Oficina de Relacions Internacionals el validi. Si arribat el moment de la matrícula no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.
 • Per a les estades als EUA i Canadà l’assegurança obligatòria es contractarà abans de la matrícula i caldrà pujar el justificant a l'e-Secretaria.

 • En iniciar l'estada.
 • Tot i no tenir l'obligació de presentar l'evidència conforme s'ha fet el test, es recomana fer l'examen i accedir als cursos que interessin per a millorar les competències lingüístiques.
 • Cal que l'estudiant accedeixi a la plataforma OLS i es registri per accedir a la comunitat de l’idioma en el que vulgui fer el test de nivell. Consulteu les instruccions.
 • Es recomanable guardar l’evidència d’haver realitzat el test com a justificant.
 • En aquells casos en que la llengua de la institució de destí sigui la llengua materna de l’estudiant, la persona interessada ho haurà de notificar a través de la plataforma d’atenció a l'usuari en línia DemanaSGA.

 • En iniciar l'estada: Certificat d'incorporació.
 • En finalitzar l'estada: Certificat d'estada.

- Models disponibles a l'e-Secretaria, apartat Mobilitat/Estada de mobilitat, pestanya Documentació.

- Lliurar els dos certificats, signats i segellats, a través de l'e-Secretaria.

 • El centre podrà requerir, si escau, més documentació per gestionar el reconeixement de crèdits.

 • L'enquesta es rebrà per correu electrònic, des de l'adreça EU-CORPORATE-NOTIFICATION-SYSTEM@ec.europa.eu.
 • S'ha de contestar en línia.
 • És obligatòria per a tots els participants del programa Erasmus+, independentment de si tenen o no beca.

 • Respectar la normativa de la institució de destinació, així com la legislació general del país d’estada.

 • Retornar l’import íntegre o proporcional de l’ajut concedit en cas de renúncia total o parcial de l'estada sense existir causa de força major, així com en aquells casos en els que existeixi una errada de càlcul dels imports a percebre.
 • La no devolució d'aquests imports implica la suspensió temporal dels serveis acadèmics.

Si l'estudiant no ha lliurat la documentació requerida en el termini de 15 dies un cop finalitzada l'estada, es revocarà l'ajut i es donarà de baixa com a participant del programa Erasmus+.