Pagament de l'ajut

El pagament de l'ajut s'efectuarà en dues parts:

 • Un primer pagament parcial d’aproximadament el 70% del total de l’ajut concedit que es tramitarà quan el beneficiari acrediti:

  • Haver-se incorporat a destinació i acreditar-ho lliurant, a través de l'e-Secretaria, el certificat d'incorporació.

  • Haver lliurat l’ordre SEPA a través de l'e-Secretaria.

  • Haver informat a l'e-Secretaria del número de compte en què es vol rebre l’ajut.

  • Haver signat el conveni financer. Aquest document s'ha de signar digitalment a través del portafirmes de la UPC.

  • Haver lliurat l'Erasmus+ Learning Agreement emplenat i signat per totes les parts.

 

 • Un segon pagament de la resta de l’ajut que es tramitarà un cop finalitzada l’estada i quan l’estudiant hagi:

  • Lliurat el certificat d’estada a través de l'e-Secretaria.

  • Emplenat l’enquesta final en línia que li farà arribar la Unió Europea per correu electrònic des de l'adreça: 

EU-CORPORATE-NOTIFICATION-SYSTEM@ec.europa.eu

Si es produeix una diferència en les dates o els imports previstos inicialment en el conveni financer, caldrà signar i lliurar una addenda que incorpori aquests canvis, a través del portafirmes de la UPC.

En cas que la durada final de l'estada acreditada en el certificat corresponent sigui inferior al nombre de mesos màxims finançats que consti a l'acord financer, es descomptarà del segon pagament de l’ajut la part corresponent al temps no realitzat. 

Quan la diferència sigui superior a l'import pendent, l'estudiant haurà de retornar el que se li reclami des del Servei de Gestió Acadèmica. La no devolució d'aquest import implica la suspensió temporal de serveis acadèmics.