Erasmus Estudis Tercers països no associats 2023-24 - Grau i màster

Ajut amb l'objectiu de subvencionar estades acadèmiques en alguna de les Institucions d'Educació Superior dels tercers països no associats al Programa Erasmus objecte d'aquesta convocatòria

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:

  Estudiants de grau o màster universitari de la UPC d'un programa de mobilitat Erasmus+ per estudis a tercers països no associats al programa (TPNAP).

 • Altres:

  Característiques de l'estada

  • Durada mínima de 60 dies.

  • S'han de realitzar entre l'1 de juny de 2023 i el 30 de juny de 2024. Per tant, les estades no podran començar més enllà del 30 d'abril de 2024.

  • El programa Erasmus+ contempla un màxim de 360 dies d’estada per nivell d’estudis: grau o màster. En aquest còmput es tindran en compte les estades de mobilitat de programes europeus anteriors.

  • Les estades (quadrimestrals o anuals) han de tenir com a destinació les universitats amb acord bilateral Erasmus+ TPNAP signat per cada centre.

     Consulteu els ajuts a universitats amb acords bilaterals TPNAP per centres

   

  Extensió de l'estada

  Si un cop iniciada l'estada l'estudiant, per tal d'assolir els objectius acadèmics plantejats a l'acord acadèmic, necessita ampliar la durada de la seva estada més de 30 dies sobre el previst,  caldrà que presenti una sol·licitud d'extensió.

  Atesa la durada del projecte Erasmus+ amb que es finança aquesta convocatòria, no es concediran extensions en què la data de finalització sigui posterior al 30 de juny de 2024.

  D’acord amb els criteris de disponibilitat pressupostària, es podran concedir extensions de les estades sense finançament (dies beca zero).

  Consulteu el Procediment per a estendre l'estada.

   

  Assegurança Obligatòria

  L'estudiant outgoing de la UPC ha de tenir, obligatòriament, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació.

  El beneficiari pot contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-Secretaria per tal que l’Oficina de Relacions Internacionals del centre el validi.

  Si arribat el moment de la matrícula no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.

  Per a les estades als EUA i Canadà l’assegurança obligatòria es contractarà abans de la matrícula i s'haurà de pujar el justificant a l'e-Secretaria.

  Tota la informació relativa a l’assegurança obligatòria es pot consultar al web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC.

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats.

   

  Documentació


  DocumentOn descarregarOn lliurar (signat)Descripció i models
  Ordre SEPA (si encara no l'has lliurat) e-Secretaria > Estudiants > Les meves dades/comptes bancaris e-Secretaria
  Conveni financer e-Secretaria > Estudiants > Mobilitat/Estada de mobilitat > Documentació Signat digitalment a través del portafirmes de la UPC     Documentació
  Acord Acadèmic o Learning Agreement e-Secretaria > Estudiants > Mobilitat/Estada de mobilitat > Documentació
  Certificat d'incorporació
  Certificat d'estada

   

  !!  Si l'estudiant no ha lliurat la documentació requerida en el termini de 15 dies un cop finalitzada l'estada, es revocarà l'ajut i es donarà de baixa com a participant del programa Erasmus+.


  Manual Test d'idioma - Plataforma EU Academy

Requisits

 • Generals:
  • Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. A més, disposar de NIF o NIE informat a l'expedient acadèmic.

  • Mantenir la condició d’estudiant vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. En conseqüència, a la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar les estades un cop titulades.

  • Haver estat seleccionat per l’escola o facultat de la UPC on la persona sol·licitant estigui matriculada, per realitzar una estada d'estudis durant el curs 2023/2024 dins el programa Erasmus+ estudis SMS a tercers països no associats al programa de les regions 1 a 14 (excepte Suïssa) en les condicions que es recullen a l'apartat 1 de la convocatoria.

  • Estar matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2023/2024 en la titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari en la que s'hagi adjudicat la plaça de mobilitat d'estudis.

 • Acadèmics:

  Els crèdits matriculats hauran de ser de modalitatmobilitat”, i el nombre mínim variarà segons el cas.

  Consulteu els Requisits acadèmics de matrícula.

  Recordeu que si l'estudiant demana una extensió de l’estada, caldrà que ajusti el mínim de crèdits dels que s'haurà de matricular.

 • Incompatibilitats:

  Queden exclosos d'aquesta convocatòria els estudiants:

  - de grau o màster amb una estada de pràctiques a tercers països no associats al programa (TPNAP).

  - de grau o màster amb una estada d'estudis o pràctiques a estats membres i associats al programa (EM).

  - de grau o màster amb una estada d'estudis del programa KA171.

  - de doctorat.

  - que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre de crèdits mínim superats en els estudis de grau per sol·licitar l’ajut serà de 90 crèdits.

  - d’un programa Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat o que gaudeixin d’una beca Erasmus Mundus finançada amb fons europeus.

  - que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

  La participació en aquesta convocatòria és incompatible amb la convocatòria Erasmus+ KA171 estudis per la mateixa estada.

Sol·licitud

 • Data d'inici: 21/07/2023
 • Data fi: 30/09/2023
 • Presentació:

  La sol·licitud s'ha de formalitzar a través de la Seu Electrònica de la UPC.

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’e-Secretaria.

  L'escola o facultat de la UPC on s'ha matriculat l'estudiant, validarà les sol·licituds que s'hagin presentat correctament i dins del termini i rebutjarà les incorrectes o presentades fora de termini.

 • Documentació addicional:

  !!  Per presentar la sol·licitud de beca no és necessari tenir cap document entregat a l’e-Secretaria llevat del comprovant de la sol·licitud i, si escau, la documentació que s’indica al paràgraf següent:

  Estudis universitaris estrangers previs

  Si l'estudiant es matricula per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que li ha donat accés l'ha cursat en una universitat estrangera caldrà que aporti la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau.

  Aquesta declaració es pot fer en línia mitjançant l’enllaç següent: 

  https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Equivalencia_notas_medias

  Becaris del MEyFP o del Govern Basc

  Si, a més ha estat becari del MEyFP fora de la UPC o del Govern Basc durant el curs 2022/2023 o ho és pel curs 2023/2024, caldrà adjuntar també la credencial a la sol·licitud.

Beca

 • Import general:

  Ajut per a allotjament i manutenció

  • 310€ mensuals per a estades a països de la regió 14 (llevat Suïssa) (10,33€ per dia quan no s’arribi al mes sencer d’estada).

  • 260€ mensuals per a estades a països de la regió 13 (8,66€ per dia quan no s'arribi al mes sencer d'estada).

  • 700€ mensuals per a estades a països de les regions 1 a 12 (23,33€ per dia quan no s’arribi al mes sencer d’estada).

  El grup al que correspon cada país es pot consultar al web del Servei de Gestió Acadèmica.

  En tot cas, l’import definitiu, d’acord amb el màxim de mesos finançats, serà el que el SEPIE determini a través de l’eina “Beneficiary Module en funció de les dates d’estada que constin a l’expedient de la persona sol·licitant. Aquest import serà consultable per la persona interessada a l’e-Secretaria de la UPC un cop concedit l’ajut.


  Finançament segons tipus d'estada

  Tipus d'estadaFinançament
  Mobilitat física amb activitats presencials. Finançament de la totalitat de l’estada d'acord amb el màxim de mesos finançats.
  Mobilitat combinada (Blended Mobility): combinació de períodes presencials i en línia. Per exemple, començar una activitat en línia i desplaçar-se físicament, amb posterioritat, a la institució d’acollida. Només es finançarà el període d’estada física a la institució d’acollida, sempre i quan s'arribi al mínim exigit de 60 dies d'estada física a destí.
 • Imports addicionals:

  Complements per a Beneficiaris amb menors oportunitats.

  Els i les estudiants beneficiaris amb menors oportunitats amb estades a les regions 1 a 12, podran tenir un ajut de viatge en funció del país i quilòmetres. L’import serà el que el SEPIE determini a través de l'eina "Beneficiary Module".

 • Durada de l’ajut:

  Els beneficiaris de la convocatòria gaudiran d’un ajut màxim, en funció de la durada de les seves estades de mobilitat, de:

  • 5 mesos per a les estades quadrimestrals.

  • 8 mesos per a les estades anuals.

  • 12 mesos en cas de fer una doble titulació internacional (DTI) de 3 quadrimestres o més. En aquest cas, es tindrà en compte la llista oficial de dobles titulacions internacionals de la UPC aprovada pel Consell de Govern.

 • Pagament:

  El pagament dels ajuts s'efectuarà en dues parts un cop l'estudiant hagi aportat tota la documentació requerida.

  Consulteu en el següent enllaç com es tramitarà el Pagament de l'ajut.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Els beneficiaris de la beca Erasmus+ caldrà que compleixin amb aquestes obligacions.

Adjudicació

 • Criteris:

   Consulteu els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut.

 • Data de la resolució: 31/10/2023
 • Publicació de la resolució:

  La convocatòria es resoldrà provisionalment i es notificarà electrònicament als interessats abans de les 24 hores del 31 d'octubre de 2023.

  A la resolució provisional també s’especificarà la data de la resolució definitiva.

  En el cas d'estades del quadrimestre de primavera o anuals de centres amb matrícula quadrimestral, aquesta resolució estarà condicionada a què el beneficiari de l'ajut formalitzi la matrícula dels crèdits mínims indicats a la convocatòria per a aquestes estades en el període de matrícula de Q2. En cas contrari, es revocarà l'ajut.

 • Al·legacions:

  Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions en el termini que s’especifiqui a la mateixa resolució. Les al·legacions s’hauran de presentar a través de la seu electrònica de la UPC a través de l’enllaç que es publicarà a la resolució provisional.

  La resolució definitiva exhaurirà la via administrativa i davant d'aquesta es podrà interposar un recurs de reposició o un recurs contenciós  administratiu en els terminis que marca la llei.

Més informació

 • Normativa:

  Text de la convocatòria Erasmus+ Estudis KA131 Tercers països no associats al programa Erasmus+. Projecte 2022.

   

  Per tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s'atendrà el que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+ per a estudiants.

  • Els sol·licitants d'ajuts queden informats que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

   Consulteu el Tractament de dades personals.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial