Comparteix:

Convocatòria Erasmus Estudis KA171 2023-24 - Grau i màster

Ajut amb l'objectiu de subvencionar estades acadèmiques en alguna de les institucions d'Educació Superior elegibles en aquesta convocatòria.

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:

  Estudiants de grau o màster universitari de la UPC d'un programa de mobilitat Erasmus+ per estudis que tinguin concedida una estada de mobilitat en una de les institucions indicades a la convocatòria. 

 • Altres:

  Aquesta convocatòria es finançarà amb els fons econòmics del pressupost per al projecte 2022.

  Característiques de l'estada

  • L'estada amb presència física s'ha de realitzar entre l’1 de gener de 2024 i el 30 de setembre de 2024.

  • Ha de tenir entre 90 i 150 dies malgrat que pot ser superior (dies zero) sempre i quan no se superi el màxim permès en el programa Erasmus+*

  *El programa Erasmus+ contempla un màxim de 360 dies d’estada per nivell d’estudis: grau o màster. En aquest còmput es tindran en compte les estades de mobilitat de programes europeus anteriors.

  Beques convocades

  País Universitat de destí* Especialitats prioritàries Nre. d'ajuts

  Canadà

  Université de Montréal

  Arquitectura

  2

  Corea del Sud

  Ajou University

  1

  Estats Units d'Amèrica

  Illinois Institut of Technology

  Organització industrial / Arquitectura / Enginyeria

  2

  Japó

  Kyoto Institute of Technology

  Enginyeries: química, mecànica, electrònica i automatització, tèxtil industrial; Disseny industrial; Electrònica i automotriu

  1

  Taiwan

  National Central University

  1

  Xile

  Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

  1

   *La institució de destí no té l’obligació d’acollir l'estudiant proposat per la UPC i, per tant, la concessió restarà  condicionada a l’acceptació de la candidatura.    

  Assegurança Obligatòria

  L'estudiant outgoing de la UPC ha de tenir, obligatòriament, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació.

  El beneficiari pot contractar l’assegurança i pujar el certificat a l’e-Secretaria per tal que l’Oficina de Relacions Internacionals del centre el validi.

  Si arribat el moment de la matrícula no s’ha dipositat i validat el document, l’import de l’assegurança obligatòria es cobrarà juntament amb la matrícula.

  Per a les estades als EUA i Canadà l’assegurança obligatòria es contractarà abans de la matrícula i s'haurà de pujar el justificant a l'e-Secretaria.

  Tota la informació relativa a l’assegurança obligatòria es pot consultar a la pàgina web del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC.

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats.

   

  Documentació


  Document On descarregar On lliurar (signat) Descripció i models
  Ordre SEPA (si encara no l'has lliurat) e-Secretaria > Estudiants > Les meves dades/comptes bancaris e-Secretaria
  Conveni financer

  Signat digitalment a través del portafirmes de la UPC    Documentació
  Acord Acadèmic o Learning Agreement

  e-Secretaria >
  Mobilitat > Estada de mobilitat > Documentació

  Certificat d'incorporació e-Secretaria > Mobilitat > Estada de mobilitat > Documentació e-Secretaria > Mobilitat > Estada de mobilitat > Documentació
  Certificat d'estada

   

  Si l'estudiant no ha lliurat la documentació requerida en el termini de 15 dies un cop finalitzada l'estada, es revocarà l'ajut i es donarà de baixa com a participant del programa Erasmus+

  Manual Test d'idioma - Plataforma EU Academy

Requisits

 • Generals:
  • Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada. A més, disposar de NIF o NIE informat a l'expedient acadèmic.

  • Tenir concedida una plaça de mobilitat per l’escola o facultat de la UPC on la persona sol·licitant estigui matriculada dins el programa KA171 modalitat estudis a les institucions relacionades al quadre de beques convocades per al curs 2023/2024, sempre i quan l’estada es desenvolupi dins de les dates d’inici i finalització establertes en la convocatòria.
  • Tenir l’acceptació de la institució de destí.
  • Les persones beneficiàries d’un ajut Erasmus+ estudis hauran de mantenir la condició d’estudiantat vinculat a la UPC durant tot el període de l’estada. En conseqüència, a la UPC no es donaran ajuts a les persones que tinguin previst realitzar les estades un cop titulades.

  • Estar matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2023/2024 en la titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari en la que s'hagi adjudicat la plaça de mobilitat d'estudis.

 • Acadèmics:

  Els crèdits matriculats hauran de ser de modalitatmobilitat”, i el nombre mínim variarà segons el cas.

  Consulteu els Requisits acadèmics de matrícula.

 • Incompatibilitats:

  Queden exclosos d'aquesta convocatòria els estudiants:

  • de grau o màster amb una estada d’estudis o pràctiques als estats membres i associats (EM).
  • de grau o màster amb una estada d’estudis o pràctiques a tercers països no associats al Programa (TPNAP).
  • de doctorat.
  • que no tinguin superada la fase inicial dels estudis de grau. En tot cas, el nombre de crèdits mínim superats en els estudis de grau per sol·licitar l’ajut serà de 90 crèdits.
  • d’un programa Erasmus Mundus Master Joint Degree que no estiguin matriculats a la UPC durant la seva estada de mobilitat o que gaudeixin d’una beca Erasmus Mundus finançada amb fons europeus.
  • que estiguin fent una estada incoming a la UPC.

  La participació en aquesta convocatòria és incompatible amb les convocatòries Erasmus+ KA131 TPNAP estudis per la mateixa estada.

Sol·licitud

 • Data d'inici: 12/01/2024
 • Data fi: 18/02/2024
 • Presentació:

  La sol·licitud s'ha de formalitzar a través de la Seu Electrònica de la UPC.

  Un cop tramitada, la seu retornarà un document justificatiu que caldrà lliurar a través de l’e-Secretaria.

  L'escola o facultat de la UPC on s'ha matriculat l'estudiant, validarà les sol·licituds que s'hagin presentat correctament i dins del termini i rebutjarà les incorrectes o presentades fora de termini.

 • Documentació addicional:

  Per presentar la sol·licitud de beca no és necessari tenir cap document entregat a l’e-Secretaria llevat del comprovant de la sol·licitud i, si escau, la documentació que s’indica a continuació:

  Estudis universitaris estrangers previs

  Si l'estudiant es matricula per primera vegada en un estudi de màster i l’estudi que li ha donat accés l'ha cursat en una universitat estrangera caldrà que aporti la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació juntament amb el certificat original i la traducció jurada, si escau.

  Aquesta declaració es pot fer en línia mitjançant l’enllaç següent: 

  https://universidades.sede.gob.es/pagina/index/directorio/Equivalencia_notas_medias

  La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.

Beca

 • Import general:

  L'ajut de mobilitat tindrà 2 components:

  1. Allotjament i manutenció

  Els beneficiaris de la convocatòria gaudiran d’un ajut màxim de 5 mesos (150 dies). L’import de l’ajut és de 700€ mensuals (23,33€ per dia quan no s’arribi al mes sencer d’estada).

  En tot cas, l’import definitiu, d’acord amb el màxim de mesos finançats, serà el que el SEPIE determini a través de l’eina “Beneficiary Module en funció de les dates de l’estada que constin a l’expedient de la persona sol·licitant.

  2. Ajut de viatge

  L’ajut de viatge s’atorga en funció del país i quilòmetres a destí (d’acord amb l’Erasmus tool distance calculator):

  Distància Import

  Entre 100 i 499 km

  180 €

  Entre 500 i 1999 km

  275 €

  Entre 2000 i 2999 km

  360 €

  Entre 3000 i 3999 km

  530 €

  Entre 4000 i 7999 km

  820 €

  9000  km o més

  1.500 €

  En tot cas, l’import serà el que el SEPIE determini a través de l’eina “Beneficiary Module”.

   Els participants del programa dins l’acció KA171 no han d’abonar cap import en concepte de matrícula a la universitat de destí ni per l’accés a laboratoris o la biblioteca.

  No obstant això, la institució de destí podrà exigir el pagament de determinades taxes per altres conceptes: afiliació a sindicats d’estudiants, material específic o altres serveis o productes que els estudiants locals estiguin obligats a pagar.

  L’import de l’ajut, serà consultable per la persona interessada a l’e-secretaria de la UPC un cop concedit l’ajut.

 • Pagament:

  El pagament dels ajuts s'efectuarà en dues parts un cop l'estudiant hagi aportat tota la documentació requerida.

  Consulteu en el següent enllaç com es tramitarà el Pagament de l'ajut.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Els beneficiaris de la beca Erasmus+ caldrà que compleixin amb aquestes obligacions.

Adjudicació

 • Criteris:

   Consulteu els criteris de priorització i selecció per a la concessió de l'ajut.

 • Data de la resolució: 19/03/2024
 • Publicació de la resolució:

  La convocatòria es resoldrà provisionalment i es notificarà electrònicament als interessats abans de les 24 hores del 19 de març de 2024.

  A la resolució provisional també s’especificarà la data de la resolució definitiva, que exhaurirà la via administrativa i davant la qual es podrà interposar un recurs de reposició o un recurs contenciós administratiu en els terminis que marca la llei.

  Per indicació de la persona delegada per a la protecció de dades a la UPC, el llistat de beques concedides es publicarà amb indicació de nom i cognoms i les 4 xifres situades en la posició de quarta a setena quan el document identificador sigui un NIF o, en el cas de tractar-se d’un NIE, les que ocupen les posicions quarta a setena obviant el caràcter alfabètic.

  El llistat de beques denegades es publicarà amb NIF o NIE complet i el motiu de denegació.

 • Al·legacions:

  Contra la resolució provisional es podran presentar al·legacions en el termini que s’especifiqui a la mateixa resolució. Les al·legacions s’hauran de presentar a la seu electrònica de la UPC a través de l’enllaç que es publicarà a la resolució provisional.

Més informació

 • Normativa:

  Text de la convocatòria Erasmus+ Estudis KA171 Erasmus+. Projecte 2022.

  Per tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s'atendrà el que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+ per a estudiants.

  • Els sol·licitants d'ajuts queden informats que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

   Consulteu el Tractament de dades personals.

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial