Vés al contingut (premeu Retorn)

Resolució

Una vegada avaluades les diferents sol·licituds de cadascuna de les activitats i modalitats de beca, la Junta de Selecció formularà la proposta de resolució definitiva de concessió dels sol·licitants seleccionats i suplents, que es publicarà en la pàgina web de la Universitat.

L'adjudicació de beques es farà en règim de concurrència competitiva.

Els sol·licitants que reuneixin els requisits però que no haguessin aconseguit el número d'ordre que els permeti obtenir la beca, quedaran ordenats en cada activitat acadèmica d'acord amb les seves puntuacions i passaran a integrar la llista d'espera amb la qual s'anirà substituint a les persones adjudicatàries de cada activitat formativa que, per qualsevol causa, renunciïn amb suficient antelació a la beca concedida.

Les persones proposades com a adjudicatàries d'una beca disposaran d'un termini de 5 dies naturals, a comptar des del següent a la publicació de la resolució de concessió per a comunicar la seva acceptació.

En cas de renúncia o baixa, disposaran d'un termini de 3 dies naturals a comptar des de la publicació de la resolució.

De no presentar acceptació o renúncia expressa en els terminis establerts, s'entendrà que l'adjudicatari renúncia a la beca, podent ser substituït pel següent candidat suplent en ordre de puntuació.

En cap cas es procedirà a realitzar substitucions de la llista d'espera si es produeixen renúncies o baixes en un termini de 3 dies naturals previs a l'inici del curs.