Vés al contingut (premeu Retorn)

Un cop concedida l'estada de mobilitat

Quan l'Escola o Facultat concedeix una plaça de mobilitat Erasmus+ per estudis, la persona beneficiària pot sol·licitar una beca o bé, pot fer l'estada de mobilitat sense cap ajut econòmic.

Documentació

Acord financer

Independentment que es gaudeixi de beca o no, l'expedient de la persona beneficiària d'una plaça de mobilitat Erasmus+ ha de contenir l'acord financer Erasmus+. L'acord financer ha de ser el corresponent al projecte 2016/2018 per aquesta convocatòria.

Aquest es pot descarregar des de l'e-secretaria i conté les clàusules relatives a l'estada de mobilitat que s'ha de realitzar. La persona beneficiària l'haurà de signar i lliurar-lo a l'Oficina de Relacions Internacionals de l'Escola o Facultat on està matriculada ABANS d'iniciar la seva estada de mobilitat.

L'acord financer ve acompanyat de 3 annexos:

- Guide line

- Condicions generals de la mobilitat Erasmus+

- Carta de l'estudiant Erasmus+

Acord acadèmic o Learning Agreement

Cal lliurar l'acord acadèmic completament emplenat i signat per la persona sol·licitant a l'oficina de relacions internacionals del centre on està matriculat l'estudiant.

- Model d'acord Acadèmic - Learning Agreement:

Versió en castellà - English version

 

- Model per a la modificació de l'acord acadèmic:

Versió en castellà - English version

 

Sol·licitud per a l'extensió de l'estada

 

 

Assegurança

Els participants en una mobilitat Erasmus+ han de disposar d'una assegurança que garanteixi, com a mínim, les prestacions següents:

CoberturaLímit
Assistència sanitaria: incloses les proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques 200.000€          
Cobertura per accidents en el país de destinació 50.000€
Repatriació en cas de defunció Il·limitada

 

El beneficiari haurà de lliurar a l’Oficina de Relacions Internacionals de la seva escola o facultat un certificat expedit per la companyia asseguradora on hi constin, com a mínim, les cobertures especificades anteriorment durant el període de durada de l'estada. Aquest certificat s'ha de lliurar abans d'iniciar l'estada i ha de ser original.

Posem a la vostra disposició el model per a la certificació de l'assegurança.

La UPC té contractada una assegurança de responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats i que podeu consultar aquí.

 

 

 Sol·licitud beca Erasmus+ 

 

  • La resta de documentació obligatòria la podeu consultar a l'e-secretaria (apartat MOBILITAT/Documentació). Hi podreu veure quina està pendent de lliurar i, si ja ho heu fet, en quina data.