Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio / BECAS / + Info Becas Estudio / Fundaciones / Fundació ONCE - Beca "Oportunitat al Talent"

Fundació ONCE - Beca "Oportunitat al Talent"

El programa de beques "Oportunidad al talento"  de la Fundación ONCE pretén promoure una formació d'excel·lència, la mobilitat transnacional, l'especialització dels estudiants amb discapacitat en àrees d'especial ocupacionalitat, així com, la formació esportiva. D'altra banda es pretén aprofitar tot el potencial del seu talent i impulsar la carrera acadèmica i investigadora dels estudiants universitaris amb discapacitat, fomentant així la seva inclusió laboral en ocupacions altament qualificades.

Podran sol·licitar les beques i ajudes contemplades al programa, tots els estudiants i titulats universitaris que tinguin nacionalitat espanyola i una discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33% i que reuneixin les condicions establertes a les bases de la convocatòria.

Característiques

Beques de mobilitat transnacional:

- Destinataris: Estudiants de grau o equivalent i estudiants de màster, matriculats en alguna universitat estrangera.

- Quantia: 6.000 euros per estudiant en quantia única.

- Nombre de beques: 20

Beques per a màster i postgraus:

- Destinataris: Estudiants amb un grau o equivalent, matriculats o preinscrits en un màster oficial de qualsevol universitat espanyola o institució de reconegut prestigi.

- Quantia: 3.000 euros en quantia única.

- Nombre de beques: 20.

Beques de doctorat:

- Destinataris: Universitaris en possessió de màster o titulació equivalent i matriculats de doctorat en alguna universitat espanyola.

- Quantia: 12.000 euros anuals per estudiant.

- Nombre de beques: 2.

Beques de recerca:

- Destinataris: Doctors en qualsevol disciplina científica, amb un projecte investigador per desenvolupar en una Universitat o centre de recerca de reconegut prestigi.

- Quantia: 25.000 euros anuals per alumne.

- Nombre de beques: 2.

Beques d'estudi i esport:

- Destinatarios: Estudiants de grau, màster i postgrau, que compatibilitzin els estudis amb la pràctica esportiva i no rebin contraprestació econòmica per això.

- Quantia: 3.000 euros en quantia única.

- Nombre de beques: 10.

En el cas de les beques de mobilitat, màster i estudis i esport les beques són compatibles amb altres d'igual naturalesa, sempre que les quanties no excedeixin del cost total del programa. 

En el cas de les beques de doctorat i recerca són incompatibles amb qualsevol altra beca de similar naturalesa.

Beques Fundació Once/INECO de mobilitat internacional i màster per a estudiants d'enginyeries (No finançades amb el Fons Social Europeu):

- 2 beques en modalitat de mobilitat internacional per a estudiants de nacionalitat espanyola que estiguin en l'últim curs de grau o màster i 3 beques en la modalitat de màster.

- Es valoraran especialment les titulacions d'Enginyeria Civil, Enginyeria de Sistemes, Consultoria de Transports, Tecnologies de la Informació, Qualitat i Medi ambient.

- Després del desenvolupament del curs, les persones becades en aquesta modalitat, tindran l'oportunitat d'una primera experiència de formació, realitzant pràctiques remunerades a l'INECO.

Beques Fundació Once/Fundació AQUAE

- Objectiu: promoure la formació i la inserció laboral de persones amb discapacitat

- Beques per a estudiants de les àrees de coneixement relacionades amb el medi ambient i/o l'aigua, en totes les categories del programa

- Després del desenvolupament del curs, les persones becades en aquesta modalitat, podran optar a una primera experiència formativa, realitzant pràctiques en les empreses del grup Suez representada per Fundació AQUAE, segons les necessitats de la Companyia

- Els estudiants interessats hauran de marcar en la seva sol·licitud el seu interès per participar d'aquestes beques

Beques Fundació ONCE/BANKIA

- Objectiu: promoure la formació i la inserció laboral de persones amb discapacitat

- Beques per a estudiants de les àrees de coneixement relacionades amb economia, administració d'empreses, big data i gestió de dades i ciències jurídiques

- Després del desenvolupament del curs, les persones becades en aquesta modalitat, podran optar a una primera experiència formativa, realitzant pràctiques en Bankia

- Els alumnes interessats hauran de marcar en la seva sol·licitud el seu interès per participar d'aquestes beques.

Requisits

Podran sol·licitar les beques i ajudes els estudiants i titulats universitaris que tinguin nacionalitat espanyola i una discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33% i que reuneixin les següents condicions:

    • Per a les beques de mobilitat transnacional i màster, hauran d'estar matriculats o preinscrits en alguna universitat o institució universitària oficial. Així mateix, els sol·licitants hauran de demostrar el coneixement de la llengua en la qual s'impartirà el curs, aportant un certificat oficial (nivell mínim de B2).
    • Per a les beques de doctorat, hauran d'acreditar el títol de grau o similar i màster o similar i estar matriculats en un programa de doctorat en una universitat espanyola.
    • Per a les beques d'investigació, hauran d'acreditar el títol de doctor i disposar d'una oferta ferma per investigar en alguna Universitat o centre de recerca de reconegut prestigi.
    • Per a les beques d'Estudis i Esports, hauran d'estar matriculats en un grau o postgrau i acreditar la seva pertinença a una Federació Esportiva de l'àmbit nacional i/o a un club o equip esportiu.

Sol·licitud

La sol·licitud s'ha de formalitzar a través del formulari disponible a la web de la Fundación ONCE i adjuntant en el pas 4 del formulari, la documentació addicional:

a) Còpia del Certificat oficial de discapacitat.

b) Còpia de l'expedient acadèmic requerit per a cadascuna de les modalitats de beca.

c) Resguard del pagament de la matrícula, quan s'hagi realitzat, o resguard de la sol·licitud prèvia si encara no s'ha formalitzat la matrícula. Al moment en què la sol·licitud prèvia es converteixi en ferma i es procedeixi al pagament de la matriculació, s'haurà de remetre a la Fundació ONCE.

d) Carta de motivació, en la qual es descriguin les raons de sol·licitud de la beca, el seu projecte acadèmic i professional i l'objectiu al que es destinaran les ajudes que se sol·liciten. També hauran de detallar els recursos de suport que precisen, si son necessaris per al desenvolupament de la seva activitat. Es valorarà positivament la presentació de cartes de suport o recomanació per part del tutor acadèmic, director del projecte de recerca, centres acadèmics o club/entitat esportiva.

e) Currículum detallat, on hauran de descriure's les dades personals, formatius i professionals, competències lingüístiques, i les seves aptituds i altres capacitats personals.

f) Última declaració de la renda de la unitat familiar.

g) Títol B2 si procedeix i és obligatori per al desenvolupament del curs.

h) En el cas de les beques d'estudis i esport, documents que acrediti la pertinença del sol·licitant a una federació esportiva de l'àmbit nacional i del club o equip al que pertany.

i) Declaració jurada en la qual es faci constar si ha sol·licitat o percep una altra ajuda per a les mateixes finalitats, amb el detall de l'organisme que el concedeix, quantia atorgada/sol·licitada i objecte de la mateixa.

Termini de presentació:

Per a les beques de mobilitat, màster i postgraus i estudis i esport: fins el 30 de setembre de 2019.

Per a les beques de doctorat i recerca: fins al 10 d'octubre de 2019.

Criteris de selecció

La comissió de valoració creada per la Fundació ONCE, una vegada estudiades i analitzades les candidatures, resoldrà l'adjudicació de les mateixes, atenent als criteris de mèrit, capacitat, i circumstàncies de les persones sol·licitants:

- Discapacitat acreditada, tipus i grau

- Expedient acadèmic

- Renda familiar

- Currículum

- Carta de motivació

- Nivell d'idiomes, únicament quan calgui per al desenvolupament de la seva activitat.


En el cas de les beques de doctorat i investigació, la comissió avaluadora desenvoluparà el procés de selecció en dues fases:

1. Avaluació de la documentació presentada i valoració de les sol·licituds.

2. Després de la primera selecció de sol·licituds, es desenvoluparà una entrevista personal a les persones que reuneixin el perfil i requisits exigits en la convocatòria.

Per a la resta de beques i en els casos on s'estimi convenient, la Comissió també podrà sol·licitar una entrevista prèvia a la concessió de la mateixa.

Criteris de valoració

Així mateix la Comissió de Valoració garantirà en l'adjudicació de les beques, un equilibri entre els sexes, per promoure la igualtat entre homes i dones en la formació universitària i esportiva de les persones amb discapacitat, aplicant per a això si calgués criteris de discriminació positiva.

Per a les persones que hagin estat becades en anteriors edicions, s'estableixen els següents criteris de selecció:

- En la modalitat de Màster i Postgraus, només es concedirà una beca per persona sol·licitant.-

- En la modalitat de Mobilitat Internacional (Grau o Màster), es podrà concedir beca fins en dues convocatòries, a criteri de la comissió avaluadora.

- En la modalitat d'Estudi i Esport es podrà concedir beca fins a tres convocatòries, a criteri de la comissió avaluadora.

- En les modalitats de doctorat i recerca la beca podrà serà renovada per 2 anys si es justifica adequadament.

Totes les persones podran sol·licitar les beques en diferents modalitats, segons l'evolució dels seus estudis

Resolució

Una vegada avaluades les sol·licituds de la convocatòria, la Comissió de Valoració elaborarà la resolució provisional que publicarà el dia 13 de novembre de 2019 a la web de beques de la Fundació ONCE.

Després de la publicació de la resolució provisional s'estableix un període de 10 dies naturals per a reclamacions a través del correu 

La resolució definitiva es publicarà a la web de beques de la Fundació ONCE el dia 27 de novembre de 2019.

Obligacions de los beneficiaris

Una vegada concedida la beca, els sol·licitants hauran de:

- remetre el número de compte bancària on se'ls abonarà l'import adjudicat i el document d'acceptació de la beca amb les condicions i obligacions establertes.

- participar en l'acte de lliurament de les beques.

- una vegada conclòs el període de gaudi de la beca, justificar la utilització dels recursos concedits.

- comunicar la seva adreça en tot moment.

- respondre a un qüestionari de valoració de l'impacte de la beca en el seu procés formatiu i laboral, podent formar part d'una xarxa de becaris de Fundació ONCE.

- acceptar la utilització dels seus noms i imatge, per incloure'ls de manera informativa als canals de comunicació externs i interns del grup ONCE i la seva Fundació. També podran difondre'ls en les memòries d'activitat i altres documents corporatius.

La Fundació ONCE podrà exigir la devolució de l'ajuda concedida si no s'empra per al desenvolupament de l'activitat a la qual es destina. En tot caso el sol·licitant es compromet a informar de qualsevol variació (i si escau l'aportació de la seva documentació justificativa) que es produeixi en el transcurs de l'any lectiu pel qual se li va concedir l'ajuda.