Curs de preparació per al certificat oficial de català del nivell superior (C2)

Si t'interessa... Assolir un nivell avançat en el domini de la llengua catalana que et permeti expressar-te oralment i per escrit amb correcció, varietat i precisió. Aquest curs és imprescindible per presentar-te als exàmens interuniversitaris organitzats a la UPC i obtenir el certificat oficial de nivell superior de llengua catalana homologat amb el de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5511 i DOGC 5610).

 

Destinataris PDI, PAS, estudiantat, doctorands i UPC Alumni de la UPC. Obert a persones externes.
Durada i modalitat Curs semipresencial, 75 hores totals:
 • 30 hores presencials
 • 45 hores de treball autònom amb tutoria
Dates i horari

Propera edició: octubre 2022

Inici: --    Fi: --

Sessions presencials: 1 tarda/setmana, dimecres, de 16 a 18.30 h

Data de l'examen oficial Febrer 2023
Requisits Tenir el certificat del nivell de Suficiència (C1) o demostrar el nivell C1 assolit en una prova de nivell.
Per superar el curs cal: mínim 80% d'assistència a les sessions presencials + 80% lliurament d'activitats
Crèdits 4 ECTS, un cop obtingut el certificat oficial
Equivalència de nivell

El certificat d'aquest nivell correspon al certificat oficial que s'obté en superar l'examen oficial de Nivell Superior de llengua catalana.
Equivalent al nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües

Certificat reconegut per la Generalitat de Catalunya, DOCG 5511

Certificació Certificat oficial de nivell superior de llengua catalana: en superar l'examen oficial de la CIFALC. Cal haver fet un mínim 80% de lliuraments dels textos escrits del curs per poder-s’hi presentar.
Lloc d'impartició
Edifici Vèrtex,
Campus Nord, Barcelona
Professorat A. Blanch
Preu

Curs

350 €: PDI, PAS, doctorands i estudiantat UPC.
390 €: UPC Alumni, UPCnet, BSC, FPC i centres adscrits.
450 €: persones externes.

 

Taxa d'examen oficial

50 €: PDI, PAS i estudiantat de la UPC que estigui fent el curs.
75 €: UPC Alumni, UPCnet, BSC, FPC, centres adscrits i persones externes que estigui fent el curs.

Codi --
Inscripció

Formulari d'inscripció

Informació sobre el pagament
 • El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB
 • Has d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual et vols inscriure
 • En el moment de la inscripció cal abonar el 50% de l'import del curs o bé l'import complet.
 • S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés i el certificat acreditatiu del nivell de suficiència per correu electrònic a l'adreça demana.slt@upc.edu
 • Si no s’envia el comprovant de pagament o el certificat acreditatiu, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
 • Si no s’arriba al nombre mínim d’inscripcions, el curs pot ser anul·lat i se’n retornarà l’import. En cas d’abandonament o de baixa no es farà cap devolució.
  Programa
  1. La llengua catalana dins el mapa lingüístic. Casos difícils: vocalisme i consonantisme. Repàs de l’accentuació i la dièresi.
  2. Neologismes. Derivats i pseudoderivats.
  3. Tipus de text i propietats textuals.
  4. L’oració simple. Pronoms febles.
  5. La puntuació.
  6. El verb. Tipus de verbs. Conjugació verbal.
  7. L’oració composta. Tipus d’oracions compostes: juxtaposades, coordinades, subordinades (substantives, adjectives i adverbials).
  8. Oracions subordinades de relatiu: substantives i adjectives.
  9. Oracions subordinades adverbials. Connectors: preposicions i conjuncions.
  10. Precisió lèxica. Sinonímia. Antonímia