Llistat alfabètic

S'han trobat 29 resultats.

(CA) adjunt a Gerència / adjunta a Gerència [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) adjunto a Gerencia / adjunta a Gerencia
(EN) assistant general manager
(CA) administrador / administradora [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) administrador / administradora
(EN) administrator
(CA) administratiu / administrativa [Comunitat UPC:Càrrecs de la UPC]
(ES) administrativo / administrativa
(EN) administrative officer
(CA) Agència d'Acreditació en Investigació, Desenvolupament i Innovació Tecnològica [Altres]
(ES) Agencia de Acreditación en Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(EN) Accreditation Agency for Research, Development and Technological Innovation
AIDIT
(CA) Agricultura Sostenible i Qualitat dels Aliments [Centres i grups de recerca]
(ES) Agricultura Sostenible y Calidad de los Alimentos
(EN) Sustainable Agriculture and Food Quality
ASQUAS
(CA) Algorísmia, Bioinformàtica, Complexitat i Mètodes Formals [Centres i grups de recerca]
(ES) Algoritmia, Bioinformática, Complejidad y Métodos Formales
(EN) Algorithms, Bioinformatics, Complexity and Formal Methods
ALBCOM
(CA) Anàlisi de Biosenyals per a la Rehabilitació i la Teràpia [Centres i grups de recerca]
(ES) Análisis de Bioseñales para la Rehabilitación y la Terapia
(EN) Biosignal Analysis for Rehabilitation and Therapy
BIOART
(CA) Anàlisi de Dades Complexes per a les Decisions Empresarials [Centres i grups de recerca]
(ES) Análisis de Datos Complejos para las Decisiones Empresariales
(EN) Analysis of Complex Data for Business Decisions
ADBD
(CA) Anàlisi i Tecnologia d'Estructures i Materials [Centres i grups de recerca]
(ES) Análisis y Tecnologìa de Estructuras y Materiales
(EN) Analysis and Technology of Structures and Materials
ATEM
(CA) Anàlisi Matricial i Teoria Discreta del Potencial [Centres i grups de recerca]
(ES) Análisis Matricial i Teoría Discreta del Potencial
(EN) Matrix Analysis and Discrete Potential Theory
MAPTHE
(CA) Anàlisi Numèrica i Computació Científica [Centres i grups de recerca]
(ES) Análisis Numérico y Computación Científica
(EN) Numerical Analysis and Scientific Computation
ANiComp
(CA) Anàlisis Crítiques de la Modernitat: Arquitectura i Ciutat [Centres i grups de recerca]
(ES) Análisis Críticos de la Modernidad: Arquitectura i Ciudad
(EN) Critical Analysis of Modernity: Architecture and the City
ACM
(CA) ANT [sigla] [Centres i grups de recerca]
sin. Grup de Recerca en Tecnologies Nuclears Avançades
(ES) ANT [sigla]; Grupo de Investigación en Tecnologías Nucleares Avanzadas
(EN) Advanced Nuclear Technologies Research Group; ANT [sigla]
(CA) Àrea Acadèmica [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
(ES) Área Académica
(EN) Academic Area
AA
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(CA) Àrea d'Economia i Serveis [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
(ES) Área de Economía y Servicios
(EN) Accounts, Finance and Services Area
(CA) Àrea de Cultura i Comunitat [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
(ES) Área de Cultura y Comunidad
(EN) Culture and Community Area
ACC
(CA) Àrea de Personal d'Administració i Serveis i Organització [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
(ES) Área de Personal de Administración y Servicios y Organización
(EN) Administrative Staff and Organisation Area
APASO
Nota: Anteriorment Àrea de Personal i Organització (APO).
(CA) Àrea de Personal Docent i Investigador [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
(ES) Área de Personal Docente e Investigador
(EN) Teaching and Research Staff Area
APDI
(CA) Àrea de Personal i Organització [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
(ES) Área de Personal y Organización
(EN) Staff and Organisation Area
Nota: Actualment aquesta àrea es s'anomena "Àrea de Personal d'Administració i Serveis i Organització".
(CA) Àrea de Planificació, Qualitat i Programes Transversals [Unitats dadministració i serveis:Àrees]
(ES) Área de Planificación, Calidad y Programas Transversales
(EN) Planning, Quality and Cross-Disciplinary Programmes Area
APQPT
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.