Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudiantat / Informació general / Avaluació

Avaluació

 

PRÀCTIQUES CURRICULARSPRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS
 • La seva avaluació serà amb nota numèrica i descriptiva, computarà per a la nota mitjana i se'ls aplicaran les mateixes normatives que per a l'avaluació d'una assignatura, tant pel que fa als drets i deures de l'estudiantat, als documents d'avaluació a emetre i els mecanismes de reclamació.
 • GRAU/MÀSTER: S'avaluaran sense necessitat de ser qualificació numèrica.

 

 • DOCTORAT: Es valorarà que  el Pla de Recerca en el seu desenvolupament. Els informes del tutor o tutora de l'entitat col·laboradora i del doctorand/a poden ajudar a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat a valorar també el progrés del doctorand/a.


Un cop finalitzada la pràctica:

 • El tutor o la tutora de l’entitat col·laboradora emetrà un informe de seguiment, d’acord amb els models i procediments definits pel centre docent al que està assignada la pràctica que haurà de remetre al tutor acadèmic assignat o a la tutora acadèmica assignada.
  • L’informe ha de recollir el nombre d’hores realitzades per l’estudiantat i pot incorporar valoracions tant en referència a les competències genèriques com a les específiques previstes en el projecte formatiu corresponent. Les valoracions poden estar referides a aspectes com ara la capacitat tècnica, la capacitat d'aprenentatge, habilitats de comunicació oral i escrita, implicació personal, puntualitat, etc.
 • L'estudiantat farà arribar al tutor acadèmic o a la tutora acadèmica de la universitat una memòria final d’acord amb els models i procediments definits pel centre docent al que està assignada la pràctica.
  • La memòria ha d’incloure, entre altres aspectes, dades relatives a l'estudiant i a l'entitat col·laboradora i una  descripció concreta i detallada de les tasques, treballs desenvolupats i departaments de l’entitat als quals ha estat assignat.
 • El tutor acadèmic o la tutora acadèmica de la universitat avaluarà la pràctica, atenent els informes de seguiment emesos per l’estudiantat i pel tutor de l’entitat col·laboradora. 
  • L'acreditació de les pràctiques es realitzarà d'acord amb les normes i procediments establerts per les escoles o facultats, amb les orientacions previstes a l'article 16 del Reial decret 592/2014.

En les pràctiques curriculars, quan la durada de les mateixes superi les 450 hores (equivalents a 15 ECTS), es recomana que el tutor o la tutora de l’entitat col·laboradora emeti, una vegada transcorreguda la meitat del període de pràctiques, un informe intermedi de seguiment. Els centres docents establiran els criteris per a l’emissió d’aquest informe, que es faran constar en el projecte formatiu.

En el casos que el tutor o la tutora de l’entitat col·laboradora hagi d’emetre un informe intermedi de seguiment, l’estudiantat haurà de remetre un informe de seguiment intermedi al tutor acadèmic o tutora acadèmica de la universitat.

 

Una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d’estudis que l’estudiantat estigui cursant en grau i màster, l’estudiantat es considera titulat, i el conveni s’entendrà rescindit. Quant als estudis de doctorat, una vegada dipositada la tesi, les pràctiques externes quedaran automàticament finalitzades i el conveni s'entendrà rescindit.