4. La signatura del conveni de cooperació educativa i l'inici de les pràctiques

Què és el  conveni de cooperació educativa?

És el document que serveix per formalitzar les pràctiques acadèmiques externes i ha d'estar signat per estudiant/a, Universitat i empresa o institució d'acollida. A més, incorpora com annex el projecte formatiu i podria incloure annexos reguladors d'aspectes específics no contemplats en els models generals, sense que impliquin una modificació del document original, i sempre que totes les parts hi estiguin d'acord. 


Documentació complementària