Una pràctica acadèmica externa és una activitat de naturalesa formativa que ha de permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i així afavorir l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, facilitin la seva ocupabilitat i fomentin la seva capacitat innovadora.

Es formalitzen a través de la signatura de convenis de cooperació educativa entre l'estudiant, la Universitat i l'empresa o institució que acull l'estudiant.