Comparteix:

El conveni de cooperació educativa


Serveix per a formalitzar les pràctiques acadèmiques externes i ha d'estar signat per l'estudiant, la Universitat i l'empresa o institució que acull l'estudiant

El conveni incorpora com a annex el projecte formatiu, signat per l’estudiant, el tutor de l’entitat col·laboradora i el tutor acadèmic de la pràctica i pot incloure altres annexos reguladors d’aspectes específics no contemplats als models generals, sense modificar aquests, i sempre que hi estiguin d’acord les parts signatàries.

La gestió administrativa dels convenis de cooperació educativa recau en els centres docents

Una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d’estudis que l’estudiant estigui cursant, l’estudiant es considera titulat, i el conveni s’entendrà rescindit.

Les pràctiques només es podran començar quan el conveni estigui signat per totes les parts