La Junta del Personal Docent i Investigador és l'òrgan col·legiat que representa el conjunt del PDI funcionari o amb contracte administratiu de la Universitat per a la defensa dels seus interessos. 

Les Funcions de la Junta de Personal són les que estan recollides a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (art. 40, EBEP) 

Els Delegats i delegades de la JPDI-F participen a la Mesa Negociadora, a la Comissió d'Igualtat i al Comitè de Seguretat i Salut Laboral de la UPC.

La Junta de Personal Docent i Investigador també assessora tots els membres del PDI funcionari.

Per a qualsevol consulta que vulgueu fer, us podeu posar en contacte amb nosaltres.

junta.pdi@upc.edu