Comparteix:

Certificació dels Sistemes de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES, les universitats han de garantir que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir aquest repte, les institucions universitàries han de disposar de polítiques i Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (en endavant, SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles. A més a més, és requisit indispensable que el centre disposi de la certificació de la implantació del SGIQ per poder sol·licitar l'acreditació institucional. 

Amb data 3 d'octubre de 2022, s'ha fet públic l'Informe d'avaluació favorable de la implantació dels processos transversals del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la UPC , emès per la Comissió Específica de Certificació de la Implantació de l'SGIQ d'AQU Catalunya. 
  • Periodicitat del procés: cada 6 anys
  • Canal perquè hi feu arribar suggeriments i queixes: Demana GPAQ 
  • Adreça de contacte del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat: