Procés de seguiment de les titulacions

Les titulacions verificades han de fer un seguiment de l’ensenyament a partir de l’anàlisi de dades i d’indicadors, i l'elaboració, si escau, de propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols fet a la verificació i el seu posterior desenvolupament. Aquesta avaluació, realitzada pels responsables acadèmics de l’ensenyament, cal documentar-la a través d’un informe que servirà com a font d’evidència per a l’acreditació de cada titulació. Només es podran introduir modificacions en el títol si s’han fet constar en l’informe.

 

  • Periodicitat del procés: d'acord SGIQ unitat acadèmica
  • Accés a l'eina de suport: SAT
  • Canal perquè hi feu arribar suggeriments i queixes: Demana GPAQ 
  • Adreça de contacte del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat: