Comparteix:

Priorització i selecció de candidats - Pràctiques Grau i màster

El procés de selecció tindrà com a límit el nombre d’ajuts, tipologia (quadrimestral o anual) per a cada país o grup de països indicats en el punt 1 d’aquesta convocatòria.

En el cas que el nombre de sol·licituds que reuneixin els requisits i que tinguin un reconeixement acadèmic per part del centre on l’estudiant està matriculat (pràctiques curriculars) superi el nombre d’ajuts de cada tipologia, país o grup de països de destinació del centre, es procedirà a ordenar les sol·licituds per a cada tipologia (quadrimestral o anual), país o grup de països de destinació, per puntuació descendent. La puntuació s’obtindrà de la manera següent:

Nota expedient / Nota titulats 

- Nota de l'expedient:

 • Serà la nota que consti a l’expedient a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds (30 de desembre de 2023), tenint en compte totes les notes: aprovades i suspeses.

 • En el cas dels estudiants de màster de nou accés, sense cap assignatura avaluada, es tindrà en compte la nota de l’expedient d’accés. Quan s’accedeixi a un estudi de màster sense haver finalitzat el grau, la nota serà la que consti a l’expedient d’accés al màster en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 • Si l’estudi d’accés al màster és estranger es considerarà la nota que consti a la declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació referida al punt 6.

- Nota de titulats:

 • Dels titulats en els tres últims cursos de l’estudi en el que la persona sol·licitant està matriculada.

 • En el cas d’estudiants que cursen una doble titulació en què es titulen en cadascuna,
  la nota dels titulats dels 3 darrers cursos serà la nota promig dels titulats entre
  ambdues titulacions.
 • Quan no hi hagi dades de titulats en els darrers tres cursos es farà amb la informació disponible fins al moment, ja sigui la nota dels titulats encara que només sigui una promoció o, si no n’hi ha, la dels titulats en l’estudi que ha estat substituït pel que fa el sol·licitant.
 • En aquells casos en els que cap de les opcions sigui possible, es tindrà en compte la nota dels estudiants matriculats en el mateix estudi.

En cas d’empat es valorarà el major nombre de crèdits superats com a element diferenciador:

 • Quan els empatats siguin del mateix cicle d’estudi, es prioritzarà en primer lloc qui més crèdits superats tingui en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

 • Quan l’empat es produeixi entre un estudiant de grau i un de màster, es prioritzarà qui tingui el major percentatge de crèdits superats en relació al total de crèdits de la titulació.

Si, un cop assignats els ajuts per a les estades de pràctiques curriculars, restessin ajuts per atorgar en alguna de les tipologies del centre, es valoraran, en segon lloc, les sol·licituds de pràctiques extracurriculars que reuneixin tots els requisits de pràctiques, tipus d’estada i destinació indicades per a cada centre, ordenant-les per ordre descendent d’acord amb la puntuació: Nota expedient / Nota titulats. Atesa la impossibilitat de realitzar cap reconeixement, l’estada de mobilitat constarà en el SET.

Amb l’objectiu que els ajuts Erasmus+ abastin al major nombre de persones, en el procés de priorització de les sol·licituds d’aquesta convocatòria, els estudiants que tinguin un ajut estudis TPNAP concedit en el Q1 i sol·licitin un ajut per fer una estada de pràctiques TPNAP per al Q2 d’aquest curs acadèmic 2023-24 aniran al darrere de les sol·licituds dels estudiants que no tinguin cap ajut Erasmus+ TPNAP concedit en aquest curs acadèmic.

De la mateixa manera, en el procés de priorització de les sol·licituds d’aquesta convocatòria, els estudiants que tinguin concedit una ajut Erasmus+ estudis o pràctiques en les convocatòries d’ajuts a estats membres del curs 2023-2024, aniran al darrere de les sol·licituds dels estudiants que no tinguin cap ajut Erasmus+ concedit en aquest curs acadèmic.