Comparteix:

Encàrrecs de col·laboració

Normativa aplicable

Acord núm. 109/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la Normativa reguladora del complement retributiu addicional derivat de la participació en activitats de recerca, transferència, docència i formació emparadas per l’article 83 de la LOU (encàrrecs de col·laboració o EC’S), i perquè l’aprovi, si escau, el
Consell Social.

Límit anual

Segons el que s'estableix a l'article 60 de la LOSU, a l'article 142 dels Estatuts de la UPC, i l’acord núm.109/2015 del Consell de Govern pel qual s’aprova la Normativa reguladora del complement retributiu addicional derivat de la participació en activitats de recerca, transferència, docència i formació (encàrrecs de col·laboració o EC’S) el límit anual de l' import abonat per aquests conceptes és el 150% de la retribució bruta anual corresponent a la màxima categoria acadèmica en règim de dedicació a temps complet i amb tots els complements previstos en els decrets de professorat.

AnyImport límit anual
2023 207.984,84€