ajuda_planificacio

informació d'ajuda pels indicadors de planificació docent del complement addicional

Planificació docent 

Es valorarà el volum de docència impartida, d’acord amb les activitats relacionades als apartats corresponents del document de sistema de punts de l’activitat acadèmica del PDI vigent en cada convocatòria. Si es compleixen les dues condicions de docència mínima que estableix AQU, la valoració d’aquest apartat es realitzarà d’acord amb els barems següents:

 

Mitjana més gran que el 90% de la CLE: A
Mitjana més gran que el 70% i més petita o igual que el 90% de la CLE: B
Mitjana més gran o igual el 50% i més petita o igual que el 70% de la CLE: C

En el càlcul de la capacitat lectiva es tindrà en compte les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat, adopció, acolliment temporal, períodes de mobilitat o períodes sabàtics gaudits durant el període d’avaluació. Les situacions de reducció de jornada també es tindran en compte pel càlcul de la dedicació docent. A més a més també es tindrà en compte les descàrregues docents per intensificació en recerca i per alliberaments sindicals.

Per tal d’obtenir una valoració positiva en aquest apartat serà necessari disposar, com a mínim, d’una valoració C (correcte).

Relació d’activitats que es tenen en compte pel càlcul del volum de docència.

Situacions que comporten descàrrega docent dins del procés d'avaluació dels mèrits docents.

La relació de càrrecs acadèmics que tenim en compte en el càlcul de la docència mínima són els que corresponen als punts B, C1a, D1, D2 i I.