La Universitat Politècnica de Catalunya és una universitat amb una llarga experiència en la promoció de la qualitat en tots els seus àmbits d’activitat i, des de l’inici, s’ha compromès a una recerca sistemàtica de la millora contínua de la seva activitat, i s’ha proposat com a objectiu la consolidació d'una cultura de qualitat coneguda, compartida i assumida per tots els grups i membres que la integren.

 

Novetats

Noves funcionalitats i millores a l'aplicació e-enquestes per als gestors i les gestores de centres docents

S'han implementat noves funcionalitats i millores a l'aplicació e-enquestes, que ja estan a disposició dels gestors i gestores dels centres docents:

Nou portal d'Indicadors i dades estadístiques

S'ha posat en marxa un nou portal d'indicadors, accessible des de l'adreça https://www.upc.edu/indicadors  que substitueix al llibre de dades estadístiques i de gestió (www.upc.edu/dades) que ha deixat d'actualitzar-se des de l'inici d'aquest curs.
 
Aquest nou portal d'indicadors conté, entre altres novetats, formats i eines que permeten gestionar més fàcilment la informació i personalitzar o aprofundir determinats indicadors a través de l'aplicació dels filtres que ofereixen les plataformes de Business Intelligence (BI) que hem incorporat per l’anàlisi i presa de decisions. Estem treballant per incorporar funcionalitats que ens permetin exportar les dades a formats excel o pdf des de les eines BI.

Processos transversals de la UPC

Amb data 3 d'octubre de 2022, s'ha fet públic l'Informe d'avaluació de la implantació dels elements transversals del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat UPC associat al procés d'avaluació  dels elements transversals de l'SGIQ, emès per la Comissió Específica de Certificació de la Implantació de  l'SGIQ d'AQU Catalunya. 

Pla Estratègic de la UPC 2022-2025

Els objectius estratègics i específics que es presenten en aquest document formen l’estructura general del pla estratègic 2022-2025. Aquest pla estratègic, a més de recollir les línies principals d’actuació en els propers 4 anys, és un requisit per poder obtenir l’acreditació Institucional dels centres.

La proposta d’aquesta estructura ve d’un procés en el que s’ha convidat a participar als diferents col·lectius de la Universitat. La proposta inicial es va generar fruit d’una sessió de treballar del Consell de Direcció i l’equip de gerència. Posteriorment es va presentar a la Comissió Acadèmica i es va presentar i demanar aportacions a les direccions de centre i departament així com al Consell de l’Estudiantat. Finalment es va presentar a tot el col·lectiu PDI i PAS i es van recollir les seves aportacions a través d’un formulari.

L’estructura del pla estratègic està format per uns objectius estratègics, en columnes, i unes línies d’acció, en files. Cada línia d’acció conté diferents objectius específics. L’assoliment d’aquests objectius específics ajudaran a assolir els objectius estratègics.

A partir de l’aprovació d’aquesta estructura del pla estratègic, el desenvolupament del pla inclourà els indicadors i les accions concretes a desenvolupar per a cada objectiu específic.