ajuda_planificacio

informació d'ajuda per l'indicador planificació docent del complement bàsic docent

Planificació docent 

Per valorar aquest indicador es té en compte el % de compliment de la CLE. La CLE és el decrement de la CLP que resulta de tenir en compte reduccions docents oficialment establertes per la universitat (càrrecs, activitat sindical, intensificacions recerca, entre d’altres). El barem de valoració és el següent:

 

Mitjana més gran que el 90% de la CLE: A
Mitjana més gran que el 70% i més petita o igual que el 90% de la CLE: B
Mitjana més gran o igual que el 50% i més petita o igual que el 70% de la CLE: C
Altrament D

En el càlcul de la capacitat lectiva es tindrà en compte les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat, adopció, acolliment temporal, períodes de mobilitat o períodes sabàtics gaudits durant el període d’avaluació. Les situacions de reducció de jornada també es tindran en compte pel càlcul de la dedicació docent.

Per tal d’obtenir una valoració positiva en aquest apartat serà necessari disposar, com a mínim, d’una valoració C (correcte).

Relació d’activitats que es tenen en compte pel càlcul del volum de docència