ajuda_unitats

informació d'ajuda unitats per emetre informes de valoració

Consideracions:

Les valoracions de les unitats acadèmiques es faran d’acord amb el següent procediment:

  • Si les unitats valoren FAVORABLEMENT (F) el seu professorat, només hauran d'assenyalar, a través de l’aplicació que gestiona el procés, la valoració “Favorable”. En aquest cas, no cal emetre cap informe ni aportar cap altra documentació.
  • Es pot donar una valoració DESFAVORABLE (D) quan s'apreciï una mala praxi docent. En aquest cas, caldrà acompanyar la valoració d’un informe en què s'argumenti raonadament els motius específics que condueixen a aquesta proposta. No es consideren vàlides justificacions genèriques que no explicitin les singularitats del cas. A aquest efecte, es posa a disposició de les unitats acadèmiques un model d'informe pautat que permet identificar les males praxis docents i en què poden argumentar més fàcilment els informes desfavorables. Aquest informe haurà d’estar validat per part de l’òrgan de govern col·legiat que s’estableixi en el reglament de la unitat.
  • En el cas dels centres, si la vinculació ha estat per un període molt breu, o el volum de docència impartida ha estat molt baix, poden comunicar que no disposen de prou informació per emetre una valoració assenyalant a través de l’aplicació la valoració N ("No correspon").

Cal emetre les valoracions del professorat assignat a cada unitat entre el període del 22 de febrer al 8 de març de 2024.