comissions

informació de les comissions d'avaluació pel PDI

Comissió d'Avaluació Ordinària

Formada per:

 • La vicerectora de Qualitat i Política Lingüística, Imma Ribas Vila, que la presideix.
 • Els professors següents designats per la CSAPDIU. (Han de pertànyer a àmbits de coneixement diferents i han de tenir una valoració docent global A o B en la darrera avaluació del règim de dedicació):
  • Dr. 
  • Dr. 
  • Dr. 
 • Estudiant nomenat pel Consell de l’Estudiantat. (Ha d’haver superat la meitat o més dels crèdits de l’ensenyament en què està matriculat i no ha d’haver estat afectat per cap procediment de desvinculació associat a la normativa de permanència):
  • Titular: Paula del Rio
 • Un tècnic del GPAQ (sense vot):
  • Cristina Esteve Fornés

Comissió de Garanties

Si l’avaluat/da no està d’acord amb algun membre de la comissió avaluadora, podrà demanar de manera justificada ser avaluat per la comissió de garanties. La sol·licitud, que s'haurà d'enviar a l'adreça , serà estudiada amb confidencialitat i resolta en un període breu de temps. La comissió està formada per:

 • El vicerector de Política de Personal Docent i Investigador, Miquel Soriano Ibañez, que la presideix.
 • La presidenta de la CSAPDIU, Alberto Peñin Llobell.
 • El vicepresident de la CSAPDIU, Pere Joan Riu Costa.
 • Un estudiant de la CSAPDIU,
 • El director del GPAQ (sense vot), Santi Roca Martín.

Les persones que formen part d’aquesta Comissió de Garanties no poden ser membres de la Comissió d’Avaluació Ordinària.