Vés al contingut (premeu Retorn)

intro

Sou a: Inici / Pantalles / RegimDedicacio / intro

intro

Pantalla d'inici

RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PROFESSORAT DE LA UPC

Esteu a punt d'accedir a l'aplicació "Règim de Dedicació de la UPC", la qual us permetrà, consultar el resultat global de la vostra avaluació corresponent a la convocatòria 2022, així com les vostres dades relatives a l'activitat docent, a la recerca i a la gestió, d'acord amb els indicadors i criteris previstos, en aquesta convocatòria 2022, i que es troben regulats per la normativa següent:

Aquest procés d'avaluació no pretén avaluar la totalitat de l'activitat realitzada per part del professorat de la UPC, sinó mesurar la seva adequació als indicadors i criteris establerts en la normativa anteriorment esmentada.

Com a pas previ a la proposta de resolució final d'aquest procés d'avaluació, cal dur a terme el tràmit d'audiència que s'inicia en data 17 de gener de 2023.

El tràmit d'audiència, regulat a l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les AAPP, estableix que s'ha de posar en coneixement de la persona interessada, immediatament abans de redactar la proposta de resolució final del procés, les dades i informacions que es tindran en compte en aquesta resolució.

El tràmit d'audiència té un termini de 10 dies hàbils en els quals podreu al·legar i presentar els documents i justificacions que estimeu oportuns. En aquest cas, les al·legacions i la documentació justificativa, si és el cas, les haureu de fer arribar a través del gestor d'incidències que trobareu en aquesta mateixa aplicació informàtica.

El termini corresponent al tràmit d'audiència finalitzarà el proper dia 30 de gener de 2023, inclòs. Si durant el termini establert no aporteu més informació, el tràmit es donarà per realitzat.

D'acord amb la normativa que regula aquesta convocatòria 2022, es contemplen els motius que a continuació us indiquem per poder quedar exclòs/a d'aquest procés d'avaluació:

  1. Exercir en el moment de l'avaluació càrrecs de gestió corresponents a membres del Consell de Direcció i directors o directores i degans o deganes d'unitats acadèmiques. Aquesta excepcionalitat s'aplicarà, si ho vol la persona, fins a dos anys després de cessar en el càrrec corresponent.
  2. Gaudir o haver gaudit en els darrers dos anys (2020 i/o 2021), d'una descàrrega acadèmica oficial igual o superior al 66% de la CLP corresponent a la seva categoria per dedicació sindical o per l'exercici d'un únic càrrec.

En la pantalla següent el professorat que s'ajusta a alguna de les anteriors casuístiques hi trobarà un espai habilitat per poder sol·licitar l'exclusió. En cas de fer-ho, en qualsevol moment, al llarg del termini de 10 dies hàbils que dura el tràmit d'audiència, es podrà desactivar aquesta opció per tal de ser finalment avaluat.