calendari

CALENDARI D'AVALUACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PDI DE LA UPC_CONVOCATÒRIA 2023

 

Acció Data
Aprovació convocatòria 2023 Desembre 2023
Actuacions vàries prèvies a l'obertura de l'aplicació Novembre-Desembre de 2023
Difusió inici procés i obertura aplicació 15 de gener de 2024
Inici termini tràmit d'audiència (via gestor d'incidències de la pròpia aplicació) Del 16 al 29 de gener de 2024
Resolució incidències del tràmit d'audiència i interacció amb el professorat, si és el cas Del 16 de gener al 23 de febrer de 2024
Actualitzar matriu aplicació d´acord amb la resolució de les incidències Del 26 de febrer a l'1 de març de 2024
Comprovacions prèvies a la difusió de les dades definitives Del 26 de febrer a l'1 de març de 2024
Difusió dades definitives del procés 7 de març de 2024
CPiAS (informe-resum del resultat de l'avaluació) Març-Abril 2024
Consell de Govern (informe-resum del resultat de l'avaluació) Març-Abril 2024