Vés al contingut (premeu Retorn)

faq

Sou a: Inici / Pantalles / RegimDedicacio / faq

faq

GENERALITATS

Quina és la periodicitat de l'avaluació del règim de dedicació del PDI? 

Està previst realitzar el procés d'avaluació cada any.

Quin és l'àmbit d'aplicació de l'avaluació del règim de dedicació del PDI?

L'àmbit d'aplicació és el professorat amb una dedicació a temps complet de les escales/categories següents:

 • PDI FUNCIONARI: CU, TU, CEU i TEU
 • PDI LABORAL: CC, Agregat, Col·laborador i Lector
 • Visitants Laborals assimilats a PDI lector i col·laborador

Els professors Numeraris de l'Escola Oficial de Nàutica també queden inclosos en l'àmbit d'aplicació del marc avaluador del règim de dedicació ja que s'equiparen als professors titulars d'escola universitària.

Quins col·lectius queden exclosos del procés d'avaluació?

Els col·lectius que queden exclosos del procés d'avaluació del règim de dedicació del PDI son els següents:

 • El professorat amb una dedicació a temps parcial
 • El personal de recerca (investigadors/res postdoctorals, investigadors/res ordinaris/àries i directors/res de recerca)
 • El professorat emèrit
 • El professorat visitant
 • El professorat ajudant

Tinc una vinculació d'interinitat, estic exclòs d'aquest procés d'avaluació?

No, el professorat amb vinculació d'interinitat també serà avaluat en aquest procés d'avaluació.

En l'actualitat estic gaudint d'una: llicència sabàtica o mobilitat o permís per estudis o llicència pel foment de la recerca o reducció de jornada, etc. Estant en aquestes situacions puc quedar exclòs d'aquest procés d'avaluació?

No, aquestes situacions no donen dret a poder quedar exclòs d'aquest procés d'avaluació.

 

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

Per tenir més de 60 anys puc quedar exclòs del procés d'avaluació? 

D'ençà de la convocatòria 2012 tenir més de 60 anys ja no és un motiu per poder quedar exclòs d'aquest procés d'avaluació.

El professorat en situació de Comissió de Serveis a la UPC pot quedar exclòs del procés d'avaluació?

Sí, tot i pertànyer a alguna de les escales o cossos sotmesos al règim de dedicació, el professorat que es troba en situació de Comissió de Serveis a la UPC està exclòs d'aquest procés.


Per exercir actualment un càrrec de gestió corresponent a membre del Consell de Direcció o director/directores i degans/deganes d'unitats acadèmiques, puc quedar exclòs del procés d'avaluació? Com ho haig de notificar? Qui ho comunica al responsable del meu departament?

El professorat que es trobi en alguna de les anteriors situacions podrà quedar exclòs del procés d'avaluació. Per notificar-ho degudament s'haurà d'indicar aquesta decisió a través de la pròpia aplicació amb la què es gestiona el procés. En posterioritat, des de la pròpia aplicació els responsables de les unitats afectades podran consultar el professorat de la seva unitat que ha sol·licitat poder quedar exclòs d'aquest procés d'avaluació.

Fa més de dos anys que vaig exercir un càrrec de gestió corresponent a membre del Consell de Direcció o director/directores i degans/deganes d'unitats acadèmiques, podria quedar exclòs del procés d'avaluació?

No, aquesta excepcionalitat s'aplica, si la persona interessada ho vol, fins a 2 anys després de cessar en el càrrec corresponent.

Per a que se'm tingui en compte l'exercici d'un càrrec de gestió corresponent a membre del Consell de Direcció o director/directores i degans/deganes d'unitats acadèmiques l'haig d'haver ocupat durant un període mínim de temps?

No, no cal haver-los ocupat durant un període mínim de temps.

Soc professor de la UPC, però degut a la meva participació en una entitat vinculada de recerca a la UPC gaudeixo d'una descàrrega docent. Aquesta descàrrega docent em pot permetre quedar exclòs del procés d'avaluació del règim de dedicació?

No, les descàrregues docents vinculades a la participació en un ens de recerca vinculat a la UPC no permeten quedar exclòs/a del procés d'avaluació del règim de dedicació del PDI de la UPC.

Què entenem per tasques que comportin una descàrrega acadèmica oficial?

Entenem per tasques que comportin una descàrrega acadèmica oficial les que se'n deriven de la dedicació sindical i aquelles que se'n deriven de l'exercici d'un únic càrrec acadèmic. La descarrega acadèmica que sigui ≥ al 66% ,de la CLP corresponent a la categoria professional, permetrà quedar exclòs del procés d'avaluació, mentre que si la descàrrega acadèmica és ≥ al 33%, de la CLP corresponent a la categoria professional, permetrà, entre d'altres, tenir assolit l'indicador de gestió.

Si el present any sol·licito quedar exempt del procés, l'any que ve podria decidir sotmetre'm a l'avaluació?

Sí, les sol·licituds d'exempció són independents per a cada edició.

La meva vinculació inicial a la UPC és del curs acadèmic anterior al de l'inici de la convocatòria d'avaluació, i no disposo de valors de docència ni de recerca significatius. Tot i això hauré de ser avaluat en aquest procés d'avaluació?

No, el professorat que es troba en aquesta situació queda exclòs del procés d'avaluació.

 

DOCÈNCIA

Sóc professor avaluat per l'actual Manual d'Avaluació Docent, i en la meva primera i darrera avaluació del complement addicional docent, vaig sotmetre a avaluació més d'un tram els quals tenen entre sí diferent valoració. Quin serà el resultat global que obtindré en l'indicador de docència?

En cas de diversitat de valoracions en els trams, sempre es tindrà en compte la valoració obtinguda en el darrer tram avaluat i sempre i quan tingui un tram del complement addicional docent viu.

Quines valoracions puc obtenir en l'indicador de docència si he estat avaluat per l'actual Manual d'Avaluació Docent, i tinc el tram addicional viu?

La puntuació serà aquella obtinguda en el tram més recent i sempre i quan tingui un tram del complement addicional docent viu. Les valoracions que estableix el Manual d'Avaluació Docent són: A (molt favorable), B (favorable), C (correcte) i D (insuficient)

En cas que el meu darrer tram addicional docent no tingui la consideració de tram viu, com s'avaluarà l'indicador de docència?

La valoració d'aquest apartat per part del professorat que no disposa d'un tram addicional docent viu, i tampoc té el màxim de 6 trams addicionals reconeguts, es realitzarà d'acord amb els següents 3 indicadors:

 

 • Tram bàsic docent viu
 • Tenir 6 trams del complement addicional docent
 • Enquestes estudiantat ≥ 3.5

El professorat que acrediti haver superat els tres indicadors tindrà una valoració global A (molt favorable); si supera dos dels tres indicadors tindrà una valoració global B (favorable); si supera un dels tres indicadors tindrà una valoració global C (correcte), i , finalment, si no supera cap dels tres indicadors, tindrà una valoració global D (desfavorable).

En cas que el meu darrer tram addicional docent no tingui la consideració de tram viu, però ja tinc assolit el nombre màxim de 6 trams, com s'avaluarà l'indicador de docència?

La valoració d'aquest apartat per part del professorat que no té el darrer tram addicional docent viu, però ja té assolit el nombre màxim de 6 trams, es realitzarà tenint en compte el resultat obtingut en el darrer tram addicional docent reconegut, excepte en el cas que expressi la voluntat de ser avaluat pels 3 indicadors esmentats en la pregunta anterior.

Per al càlcul de la mitjana de les enquestes, quins cursos acadèmics es tindran en compte?

La mitjana de les valoracions de les enquestes a l'estudiantat d'un període determinat, es calcularà agregant totes les enquestes individuals durant el període sotmès a avaluació i es calcularà la mitjana aritmètica.

El professorat sense trams docents (per tenir una vinculació com a PDI de la UPC < 5 anys), com se'ls avaluarà l'apartat de la docència?

La valoració d'aquest apartat per part del professorat que no disposa de trams docents, es realitzarà d'acord amb els següents 3 indicadors:

 • Rati docent ≥ 0.75
 • Enquestes estudiantat ≥ 3.5
 • Informe responsable departament

El professorat que acrediti haver superat els tres indicadors tindrà una valoració global A (molt favorable); si supera dos dels tres indicadors tindrà una valoració global B (favorable); si supera un dels tres indicadors tindrà una valoració global C (correcte), i , finalment, si no supera cap dels tres indicadors , tindrà una valoració global D (desfavorable).


En base a quins cursos es calcularà el rati docent?

El rati docent es calcularà dels darrers 5 cursos acadèmics o bé dels cursos en els què ha estat vinculat si aquest període és inferior a 5 anys.

Quina valoració haig d'obtenir en l'informe de la unitat?

Caldrà tenir una valoració global de favorable del responsable acadèmic del departament.


El fet de ser director/a d'una entitat vinculada de recerca a la UPC, té alguna repercussió en la valoració de l'apartat de docència?

Sí, permetrà disposar d'una valoració immediatament superior en aquest apartat.

Què vol dir tenir un tram de docència viu?

Vol dir que respecte el darrer tram concedit no ha passat el temps suficient per poder demanar un següent tram de docència.

 

RECERCA. Indicador 1

Indicador1: tenir un tram de recerca viu (professorat de N1 i N2) o una publicació en una revista indexada (professorat de N3).

El professorat de nivell 3 per tal de superar l'indicador 1 de recerca quins requisits haurà de complir?

Haurà d'assolir algun dels següents requisits:

 • Haver publicat un article a una revista indexada a l'Science Citation Index (SCI) o JCR SCI o revista o congrés notable i que tinguin avaluació amb PAR 1 en les 4 darreres convocatòries resoltes
 • Acreditar almenys un sexenni viu
 • Acreditar una patent internacional i en explotació.


Què vol dir tenir un tram de recerca viu? 


Vol dir que respecte el darrer tram concedit no ha passat el temps suficient per poder demanar un següent tram de recerca.

 

RECERCA. Indicador 2

Indicador2: participació en projectes de recerca i tenir PAR T1 en les dues darreres convocatòries resoltes.

Quines característiques han de tenir els projectes de recerca vinculats al règim de dedicació?

En la convocatòria 2018 els projectes de recerca han de tenir les característiques següents:

 • Vigents entre l'01/01/2016 i el 31/12/2017. No obstant, també es tindran en compte els projectes concedits a la convocatòria 2017, però iniciats al 2018.
 • Gestionats pel CTT
 • Gestionats per les entitats vinculades de recerca de la corona UPC
 • Gestionats pel CTT-CEIB en el marc del corresponent conveni
 • Projectes CIT
 • Projectes de l'àmbit del desenvolupament i cooperació (UNICEF, UNESCO, EUROPEAID, AECID, ACCD, FCC i d'ajuntaments
 • Els projectes poden ser en règim competitiu o no. En aquest darrer cas, s'estableix un volum d'ingressos mínim de 18.000 euros pels projectes no competitius. Els competitius o aquells que tinguin com a resultat una patent, es tindran en consideració amb independència del volum d'ingressos.

Estic participant en un projecte de recerca en el marc d'un organisme que no és la UPC, es tindrà en compte per a la valoració de l'indicador 2 de recerca?

Sí, sempre i quan es disposi de la corresponent autorització per part del vicerector competent en recerca.

Per a tenir assolit l'indicador 2 de recerca és suficient acreditar la participació en projectes de recerca?

No, caldrà també l'assoliment d'almenys 3 punts PAR T1 en les dues últimes convocatòries resoltes.

El professorat de nivell 3 també haurà d'acreditar l'assoliment de PAR T1 per a superar l'indicador 2 de recerca? 

Sí, el professorat de nivell 3, per tal de poder tenir assolit l'indicador 2 de recerca (participació projectes de recerca) també haurà d'acreditar almenys 3 punts PAR T1 en les darreres dues convocatòries resoltes.

Sóc professor de nivell 1, se'm pot tenir en compte projectes no competitius?

No, el professorat de nivell 1 només se'ls té en compte projectes de recerca competitius.

 

RECERCA. Indicador 3

Indicador3: direcció tesis doctorals (professorat de N1), formació de doctors/ores (professorat de N2) i progrés acadèmic (professorat de N3).

Sóc professor de nivell 3 i uns dels indicadors de recerca que se m'avalua és "acreditar el progrés acadèmic personal". Ja he assolit el grau de doctor, però no ho veig reflectit a l'aplicació. Què haig de fer per actualitzar aquesta dada?

En cas que vostè ja sigui doctor i no ho vegi reflectit a l'aplicació, haurà d'adreçar-se a la Unitat d'Atenció del Servei de Personal (UAP*) i portar tant l'original del títol de doctor o resguard conforme s'està tramitant el títol de doctor com una còpia de la documentació que porti. A la UAP li compulsaran la còpia i en posterioritat aquesta informació s'actualitzarà a la base de dades del Servei de Personal. Des del GPAQ farem periòdiques càrregues d'aquesta dada per tal que aquests canvis es reflecteixin en la nostra aplicació informàtica.

*Edifici Vèrtex: Plaça Eusebi Güell 6, Planta 3, Campus Nord. 08034 BARCELONA.

Els efectes de valorar l'indicador de direcció de tesis doctorals, es tindran en compte tesis dirigides i /o llegides fora de la UPC?

La tesi doctoral ha d'haver estat dirigida i llegida a la UPC. No obstant, es podrà valorar la direcció o codirecció de tesis doctorals fora de la UPC, prèvia autorització del vicerector o de la vicerectora competent en matèria de Recerca.

La codirecció de tesis doctorals s'equipara a la direcció?

Sí, als efectes d'aquest procés d'avaluació s'equipara a la direcció de tesis doctorals la codirecció.

Es tindrà en compte qualsevol tesi doctoral que estigui dirigint (o codirigint) en el moment de l’avaluació?

Només es tindran en compte aquelles que s'estiguin dirigint en el marc de la UPC i sempre i quan el projecte de tesi estigui aprovat en els darrers 5 anys. No obstant, es podrà valorar la direcció o codirecció de tesis doctorals fora de la UPC, prèvia autorització del vicerector o de la vicerectora competent en matèria de Recerca.

D'ençà del mes de setembre de 2017 vaig canviar de categoria professional, vaig passar de ser professor titular d'universitat a ser catedràtic d'universitat, amb quins indicadors de recerca seré avaluat? Amb els de nivell 2 o amb els de nivell 1?

El professorat que ha canviat de categoria des del mes de setembre de 2017 (i que impliqui un canvi de nivell) serà avaluat amb els indicadors de recerca de la seva categoria d'origen anterior.

Sóc professor de nivell 2 i estic dirigint treballs de doctorat i/o tesis de Màsters Oficials a fora la UPC, es podran tenir en compte?

Sí, es podran tenir en compte sempre i quan hi hagi la prèvia autorització del vicerector o de la vicerectora competent en matèria de Recerca.

 

ALTRES

Gaudeixo actualment d'una distinció ICREA Acadèmia, té alguna repercussió en la valoració de l'apartat de recerca?

El professorat que en el moment de l'avaluació estigui gaudint d'una Distinció ICREA Acadèmia, obtindrà una valoració global d'A en l'apartat de recerca.

Quines conseqüències té en l'avaluació de l'apartat de recerca tenir 5 sexennis (o més)?

El professorat que ja té 5 sexennis (o més) i que a més a més acrediti l'obtenció de PAR T1 en les dues últimes convocatòries resoltes, obtindran un resultat global d'A en l'apartat de recerca.

D'ençà del mes de setembre de 2017 vaig canviar de categoria professional, vaig passar de ser professor titular d'universitat a ser catedràtic d'universitat, amb quins indicadors de recerca seré avaluat? Amb els de nivell 2 o amb els de nivell 1?

El professorat que ha canviat de categoria des del mes de setembre de 2017 (i que impliqui un canvi de nivell) serà avaluat amb els indicadors de recerca de la seva categoria d'origen anterior.

Tinc una capacitat lectiva de 360h/any (108 PADs) com a conseqüència de la meva avaluació del RdD2017 o pel fet de ser TEU, haig de ser avaluat dels indicadors de recerca en la propera convocatòria del RdD2018?

No, no seràs avaluat de l'apartat de recerca, excepte en el cas que expressis la voluntat de ser-ho. A tals efectes ho hauràs d'indicar a través de la pròpia aplicació que gestiona aquest procés d'avaluació. La no avaluació de l'apartat de recerca no comportarà una modificació de la CLP d'acord amb allò que s'estableix a l'acord 4/2011 del Consell de Govern de 9 de febrer de 2011.

GESTIÓ

Si tinc algun dels tres indicadors de recerca avaluat negativament, el puc compensar d'alguna manera?

Sí, podrà compensar un dels tres indicadors de recerca que tingui avaluat desfavorablement si compleix una de les següents casuístiques:

 • Tenir reconegut, almenys, 1 mèrit addicional de gestió en les dues últimes convocatòries resoltes.
 • Exercir en el moment de l'avaluació, o durant els darrers dos anys , un càrrec de gestió que comporti una assignació de punts ≥ 5, d'acord amb el document Modificacions del Manual d'Avaluació dels mèrits de gestió (acord 55/2016 del Consell de Govern de 29/03/16).
 • Exercir en el moment de l'avaluació, o durant els darrers dos anys el càrrec de coordinador/a de Màster Erasmus Mundus o Màster Atlantis.
 • Gaudir o haver gaudit durant els darrers dos anys, d'una descàrrega acadèmica oficial ≥ al 33% de la CLP corresponent a la seva categoria per dedicació sindical o per l'exercici d'un únic càrrec acadèmic.